Här mördades mi­nst 59 män­ni­skor. Foto: TT

Vapen dödar

Det var den värsta mas­skjut­ningen i USA:s mo­derna hi­sto­ria. Mi­nst 59 mördades med au­to­mat­va­pen av en 64-årig, vit, rik man, som hade inte bara tio­talet au­to­mat­va­pen utan to­talt näs­tan 20 oli­ka va­pen på det ho­tell­rum han an­vände för sina mord och yt­ter­ligare mån­ga va­pen och en oer­hörd mängd am­mu­ni­tion i sitt hem.
Inga re­li­gi­ösa el­ler po­li­tiska skäl har kun­nat iden­ti­fieras bak­om skju­tningen. Ändå måste det kal­las ett ter­ror­dåd, när så mån­ga mördades ge­nom blint avfyrade skott.
Skytten var som så ofta en vit me­del­ål­ders man, även om gär­nings­mannen nu var äl­dre än de flesta mör­da­re.
Mas­skjut­ningar är allt­för van­liga i USA, även om de säl­lan leder till så mån­ga of­fer och där­med inte hel­ler får så stor upp­märk­sam­het. Hit­tills i år har en mas­skjut­ning ut­fö­rts var­je dag, om man sätter gränsen vid mi­nst fyra döda. 273 så­dana skjut­ningar har in­träffat i år.
Men mas­skjut­ningar är ändå inte det största pro­blemet med va­pen­an­vändningen i USA. Of­fren för mas­skjut­ningar ut­gör mi­ndre än en pro­cent av alla ame­ri­kaner som mördas med va­pen.
Det borde leda till att va­pen­lag­stift­ningen om­prövas. Men inte ens skolmassakern 2012, då pre­si­dent Oba­ma grät i tv och vädjade till kon­gressen att för­ändra lag­stiftningen om va­pen­in­ne­hav, ledde till nå­gra åt­gärder. Istäl­let li­ber­al­iserade pre­si­dent Trump va­pen­lagarna än mer.
De­batten om den obe­grän­sade rätten att köpa och bära va­pen har re­dan startat i USA. Men va­pen­lob­byn väg­rar gå med på att till­gången på va­pen kan ha nå­got att göra med att USA har ett myc­ket högt an­tal mord i för­hållande till in­vå­nar­an­talet. Kon­gressens ma­jo­ri­tet lär fort­sätta följa va­pen­in­du­strins öns­ke­mål.
Att vita män be­går de flesta mas­skjut­ningarna är inte nå­got som dis­ku­teras, jäm­fö­rt med få­talet fall med is­la­mis­tiska mo­tiv. Den blind­heten för­svårar ock­så för sam­häl­let att be­gränsa mas­skjut­ningarna.
Så dådet i Las Vegas får sä­kert än blo­digare upp­föl­ja­re.

×