För en­kla jobb ska inte krä­vas hög ut­bildning

Re­ger­ingen in­fö­rde i bör­jan av året be­red­skaps­ar­be­ten i stat­liga myn­dig­heter. Syf­tet var att skapa en­kla jobb åt ar­bets­lösa långt från ar­bets­mark­naden.
Det har lyc­kats på ett sätt, mi­ndre bra på ett an­nat.
Den låga mål­sätt­ningen om 500 jobb un­der 2017 har upp­nåtts, främst tack vare att Ar­bets­för­med­lingen själv in­rättat ett stort an­tal be­red­skaps­jobb – två tred­je­delar av alla.
Men det vi­sar sig att det inte är låg­ut­bil­dade som fått de ”en­kla” jobben. Tvärt­om har två tred­je­delar en ef­ter­gym­na­si­al ut­bildning och näs­tan en tred­je­del har gym­na­sie­ut­bild­ning. Det är allt­så myc­ket få som har låg ut­bildning, vil­ket var den egent­liga mål­gruppen.
Att Ar­bets­för­med­lingen som stat­lig myn­dig­het ska in­rätta be­red­skaps­ar­be­tet pre­cis som an­dra myn­dig­heter är in­get att kri­ti­sera. Men att Af do­mi­nerar bland dem som in­rättat be­red­skaps­ar­be­ten är na­tur­ligt­vis inte till­freds­ställande.
Än mi­ndre bra är att Af, som borde känna till bak­grunden till re­glerna, an­ställt hög­av­lö­nade som be­red­skaps­ar­be­ta­re istäl­let för den mål­grupp som re­ger­ingen anvisat. Har syf­tet bara varit att kun­na re­do­visa god mål­upp­fyl­lel­se i an­tal el­ler har AF ut­nyttjat bi­draget till att skaffa bil­lig ar­bets­kraft som borde kun­nat få jobb ändå?
Ar­bets­mark­nads­mi­nis­ter Ylva Johansson (S) är kri­tisk till hur bi­draget an­vänts. Men vad tänker hon göra?
Hur be­red­skaps­ar­be­tena han­terats är ännu ett tec­ken på hur illa Af fun­gerar.
Yng­ve Su­nes­son

×