Berit Reiss-Andersen, ordförande i Nobelkommittén. Foto: TT

Av­skaffa kärn­va­pnen

No­bels freds­pris till­delas i år den in­ter­na­tio­nella kam­panjen för att av­skaffa kärn­va­pen, ICAN. Det är en pa­ra­ply­or­ga­ni­sa­tion med 400 or­ga­ni­sa­tioner i över 100 länder, och ICAN har drivit fram den FN-kon­ven­tion som för­bjuder kärn­va­pen.
Att av­skaffa kärn­va­pnen är en högst rim­lig mål­sätt­ning. På senare tid har kärn­va­pen­hotet blivit mer ak­tu­ellt, ge­nom att i både USA och Ryss­land ses va­pnen nu som tänk­bara att an­vända. Där­för är det svårt att in­vända mot att priset går till ICAN.
Ändå är det tvek­samt om verk­li­gen ICAN gjort mest det­ta år för att främja freden. In­gen tror väl att ett FN-för­bud mot kärn­va­pen får Kim Jong Un att stoppa de nord­ko­re­anska kärn­va­pen­proven och skrota de kärn­ladd­ningar som landet le­dning har tagit fram.
Inte hel­ler kommer de an­dra kärn­va­pen­makterna, vare sig de fem ”of­fi­ci­ella” el­ler de tre ut­ö­ver Nord­ko­rea som skaffat sig kärn­va­pen ef­ter att icke-sprid­nings­av­talet trädde i kraft, att skrota sina kärn­va­pen.
Ut­ri­kes­mi­nis­ter Mar­got Wall­ström (S) hade lite pro­blem. Själv­fal­let gra­tu­lerade hon ICAN till priset. Hon var med på FN-kon­fe­rensen när kärn­va­pen­för­budet for­mu­lerades. Sam­ti­digt på­går in­ten­siva för­hand­lingar i re­ger­ingen om Sve­ri­ge ska ra­ti­fi­cera det här av­talet, efter­som Nato är emot.
Visst har FN:s för­bud mot bio­lo­giska och ke­miska va­pen i stort sett varit fram­gångs­rika, även om Iraks Sad­dam Hussein och Sy­ri­ens Bashar al As­sad an­vänt kem­va­pen som ter­ror mot in­terna mot­stån­da­re. För­buden mot per­son­mi­nor och klus­ter­bomber har bi­dragit till att minska an­vändningen av des­sa grymma va­pen.
Kärn­va­pen om­fattas av an­dra kon­ven­tioner, främst icke­spri­dnings- och prov­stopps­av­talen, som båda stad­gar suc­ces­siv av­veckling. Vik­tigare än ett nytt för­bud är att få dem att fun­gera ef­fek­tivare.
Några som verk­li­gen gjort skill­nad re­dan är för­hand­la­rna bak­om av­talet med Iran om att stoppa kärn­va­pen­för­be­re­del­serna. De borde fått priset.

×