Tidsbokning, ombokning och avbokning fungerar inte optimalt i sjukvården. Revisorerna kräver skärpning. Rapporten ska diskuteras på onsdag av revisionen. Arkivbild

Tidsbokningen måste skärpas i sjukvården

Skåne Tidsbokning av operationer och besök till sjukvården i Skåne kan fungera mycket bättre.
Det behövs en uppstramning av styrning och rutiner, konstaterar revisorerna i en granskning.

Syftet med granskningen var att få veta om tidsbokningen uppfyller kraven på effektivitet och är ändamålsenliga.
Tidsbokningen är grundpelaren i en stor del av sjukvårdens planering.
– Slutsatsen i vår granskning bygger på det faktum att det finns regionala och lokalt kompletterande rutiner för tidsbokning, ombokning och avbokning men att administrationen kring ombokning och avbokning av patienter tar mycket resurser i anspråk och personalens arbetstid inte utnyttjas optimalt, konstaterar revisionens ordförande Lars-Erik Lövdén (S).

Om regionens resurser ska kunna utnyttjas optimalt måste hela vårdorganisationen arbeta efter tydliga och fasta rutiner, annars är det slöseri med personalens möjligheter att kunna göra ett bra arbete för patienternas bästa, menar revisorerna.
Bristande utdata för patientstatistik är ett annat område, som måste förbättras om vårdens verksamheter ska kunna planera så effektivt som möjligt.
Granskningen visar att de it-system och utdatasystem som används i Region Skåne dels har tekniska begränsningar för integrering med till exempel elektroniska tjänster från 1177 Vårdguiden, dels begränsade utdatafunktioner, som styrs av förvaltningsbeslut och avtal med leverantören.
– It-systemen och utdatasystemen är inte ändamålsenligt utformade för ett effektivt utnyttjande av regionen resurser. Patienternas behov blir därmed heller inte fullt tillgodosedda, fortsätter Lars-Erik Lövdén.

Rutiner som finns för framförhållning, efterlevs heller inte på bästa sätt. Dessa bör följas upp och utvärderas regelbundet, rekommenderar revisorerna.
Avslutningsvis konstateras att det behövs mer stöd för att införandet av elektroniska tjänster ska kunna genomföras på ett bra sätt.
En del av it-systemen och 1177 Vårdguiden saknar integration mellan varandra, vilket hindrar utvecklingen av digitala e-hälsolösningar. Därför behövs både mer stöd och utbildning.

Regionrådet Anders Åkesson (MP) är vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.
Han ser brister i styrning och i organisationen.
– Styrningen måste bli bättre. Uppdraget för de olika sjukvårdsnämnderna liksom för hälso- och sjukvårdsnämnden måste göras tydligare. Vi håller på med en översyn av organisationen. Den organisation vi har nu sjösattes när styret tog över makten, efter förra regionvalet. Det finns förbättringar att göra. Men innan det är det viktigt att alla parter får tycka till i processen. Vi måste tydliggöra sjukhusens uppdrag och hur man skapar förutsättningar för ersättningar till vårdgivare.

Revisorerna uppmanar sjukvårdsnämnderna att säkra fungerande rutiner för tidsbokning och att kommunikationen med patienterna blir bättre. Planeringen måste också förbättras.

×