Arbetsmarknaden har förändrats sedan 1960-talet. Foto: TT

Otids­en­liga las-re­gler

Ar­bets­mark­naden för­ändras stän­digt. Tek­nik­ut­veck­ling, di­gi­ta­li­sering och glo­ba­li­sering är nå­gra av de fak­torer som dri­ver på ut­vecklingen.
Men lagen om an­ställ­nings­skydd (LAS) är en kvar­le­va från en an­nan tid. Den ut­går från hur det var på 1960-ta­lets ar­bets­mark­nad med stora or­ga­ni­sa­tioner och mån­ga jobb som inte krävde nå­gon läng­re ut­bildning.
I dag är med­ar­be­ta­re säl­lan rakt av ut­byt­bara. Den in­di­vi­du­ella kom­pe­tensen har blivit allt vik­tigare.

En av grund­prin­ciperna i LAS är ”sist in, först ut”. Den senast an­ställde står först i kön om fö­re­taget skul­le tvingas minska an­talet med­ar­be­ta­re.
En ef­fekt är att män­ni­skor som vill byta jobb inte vågar göra det efter­som de ris­kerar att få säm­re an­ställ­nings­trygg­het på det nya jobbet.

Men ”sist in, först ut” är inte det enda pro­blemet med LAS. För mån­ga fö­re­ta­ga­re är svå­rig­heterna att säga upp med­ar­be­ta­re som av oli­ka skäl inte fun­gerar på ar­bets­platsen ett ännu stör­re pro­blem.

Det krävs orim­ligt myc­ket missköt­sam­het för att en upp­sä­gning ska vara kor­rekt i lagens ögon.
Följden blir att åt­skil­liga fö­re­ta­ga­re drar sig för att an­ställa nya med­ar­be­ta­re. LAS har blivit ett till­växt­hin­der.

Att med­ar­be­ta­re fastnar på en ar­bets­plats där de inte fun­gerar är inte bra för nå­gon. Nu be­hövs nya lös­ningar som ska­par för­ut­säg­bar­het och ger män­ni­skor hjälp att gå vi­dare. Det är vik­tigt att påpeka att det hand­lar om hur man sköter sina ar­bets­upp­gifter, inte om var­ifrån man kommer el­ler vem man är.

Svenska fö­re­tag mö­ter en allt tuffare kon­kur­rens. För att klara den måste de kun­na ha den kom­pe­tens som krävs. Då fun­gerar det inte med lagar och re­gler från förr.
Även facken borde inse att LAS leder till en stel och in­ef­fek­tiv ar­bets­mark­nad.

Nu är det dags för ett mo­dernt an­ställ­nings­skydd som gör det lättare både att an­ställa och att få ett jobb, och där an­ställ­nings­trygg­heten inte be­står i hur länge man har varit an­ställd, utan i vil­ken kom­pe­tens man har och i vet­skapen om att man får hjälp med att hitta näs­ta jobb om man blir av med det man har.

Dagens fråga

Tycker du att det är bra att Systembolaget lämnar Gallerian och flyttar till Ica Kvantum?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar