Bistra miner från Hässleholmsalliansen. Foto: Carl-Johan Bauler

Hel­om­vänd­ning av M

Ef­ter ett halv­år som kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de har Pär Palm­gren (M) in­sett att det inte är så lätt att be­driva kom­mu­nal­po­li­tik som att fatta be­slut om att minska bud­geten. Se­dan blir det så.
Det har det inte blivit. Trots (?) att Palm­gren suttit vid ro­dret se­dan mars har un­der­skotten i kom­mun­bud­geten bara ökat i för­hållande till den bud­get som han med stöd av mi­nsta möj­liga ma­jo­ri­tet och tack vare SD:s röster drev ige­nom för ett år se­dan.
När han med stöd av KD och L nu lagt fram ett nytt bud­get­för­slag finns inte stora lik­heter med det som han lade fram för ett år se­dan.
Då skars bud­geten till Barn- och ut­bild­nings­nämnden ned med tio mil­joner jäm­fö­rt med bud­get­be­red­ningens för­slag. Nu ökar Palm­gren och hans kam­rater istäl­let på bud­geten för nämnden med 55 mil­joner i ett nytt till­skott för att täcka de kost­nader som inte klarats i år.
Det är nöd­vän­digt med tan­ke på sko­lans kva­li­tet och det ökande elev­an­talet, men det var näs­tan lika tyd­ligt för ett år se­dan.
För ett år se­dan näs­tan hal­verades in­ve­ste­rings­bud­geten för 2018-2020 i Palm­grens bud­get­för­slag. I år mer än dub­blar han sina för­slag från i fjol, så att näs­tan 400 mil­joner ska in­ve­steras var­je år 2018 och 2019 och ännu mer 2020. Ändå vill M som ett mål ha ”själv­fi­nan­sie­rade in­ves­te­ringar över en rul­lan­de fem­års­pe­ri­od”. Målet blir omöj­ligt att upp­nå de nä­rmaste åren utan en re­jäl skat­te­höj­ning, så var­för hålla fast vid det?
Trots att kom­munen gynnas av den ändrade fas­tig­hets­tax­er­ingen ge­nom att fas­tig­hets­av­giften där­med ger stör­re in­täkter näs­ta år blir det svårt att få kom­munens ekonomi att gå ihop näs­ta år. Bud­get­för­slaget landar på ett över­skott på bara åtta mil­joner, fel­räk­nings­peng­ar i en bud­get som om­sluter 2,7 mil­jarder kro­nor. Det blir inte så myc­ket bätt­re de kom­man­de åren.
Hur Palm­gren ska få ma­jo­ri­tet för sitt bud­get­för­slag i år vet han inte. Han borde vara öp­pen för bred sam­syn om mer än bad­huset.

×