Island har blivit likt öv­riga Eu­ro­pa

Det blev högt val­del­ta­gan­de, 81,2 pro­cent, i det is­ländska ny­valet, mi­ndre än ett år ef­ter det senaste va­let. Men den par­la­men­ta­riska si­tua­tionen blev än mer kom­pli­cerad än ti­digare med hela åtta par­tier i all­tinget, nytt re­kord.
Det kommer att bli svårt att bilda en ny re­ger­ing. Mi­nst tre par­tier krävs för ma­jo­ri­tet om de båda största in­går, an­nars fyra el­ler fem. Det kan allt­så ta tid att bilda re­ger­ing, pre­cis som i mån­ga an­dra länder. I Ne­der­län­der­na gick re­ger­ings­bil­da­ren Mark Rutte i mål med sin nya re­ger­ing ef­ter sju må­naders för­hand­lingar, och i Bel­gi­en tog det ännu läng­re tid. Även i Tysk­land har An­ge­la Merkel nu svåra för­hand­lingar med tre an­dra par­tier.
Själv­stän­dig­hets­par­tiet be­håller po­si­tionen som största par­ti i all­tinget, men bac­kar till 25 pro­cent, det näst sämsta re­sul­tatet för par­tiet nå­gon­sin. Gröna väns­tern låg länge bäst till i opinionsmätningarna men ökar bara mar­gi­nellt till knappt 17 pro­cent. Kan­ske kan den po­pu­lära par­ti­le­da­ren Ka­trin Jakobsdóttir bilda re­ger­ing ändå, om hon får med sig fyra an­dra par­tier.
Inte bara av­gående och kan­ske till­trädande stats­mi­nis­tern Bjarni Be­ne­dikts­son lyc­kades få stöd trots den skan­dal som orsakade ny­valet. Även den ti­digare stats­mi­nis­tern Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, som fick sparken som le­da­re för Fram­stegs­par­ti­et och bil­dade nytt par­ti – Cen­ter­par­ti­et, kom in i all­tinget, trots in­blandningen i en skan­dal med Panamapapperen.
Ändå fick Fram­stegs­par­ti­et i stort sett oför­änd­rat stöd i va­let och tippas kom­ma med i en ny re­ger­ing, oav­sett vem som bildar den. Mit­ten­par­tiet Ljus fram­tid som ut­löste re­ger­ings­krisen som ledde till ny­valet straffades av väl­ja­rna och kom inte till­ba­ka till all­tinget.
Socialdemokraterna, som åter­hämtade sig från ka­ta­strof­va­let senast, och Pi­rat­par­ti­et väntas stö­tta Gröna väns­tern men det krävs två par­tier till. Själständighetspartiet kan få svårt att hitta tre nöd­vän­diga koalitionspartners. Så en ny re­ger­ing dröjer nog.

×