Ändra lagen snabbt för rätt till assistans

För­säk­rings­kas­san (hör och hä­pna!) har skrivit till re­ger­ingen och bett om en lag­änd­ring så att inte så mån­ga assistensbehövande ska bli av med del­ar av sin er­sättning.
Det är en dom i Högsta för­valt­nings­dom­stolen i som­ras som kan ge de ef­fekterna. I domen sägs att assistensberättigade inte ska få er­sättning för väte­tid och be­red­skap och vissa an­dra in­slag som nu är er­sätt­nings­be­rät­ti­gade.
För­säk­rings­kas­san måste följa dom­stolens ut­slag, och det kan drabba så mån­ga som 6 000 as­si­stans­be­rät­tigade med fär­re tim­mar.
För­säk­rings­kas­san har fått hård kri­tik för att ha snålat in på as­si­stans­er­sätt­ningen. Mån­ga har blivit av med den helt och hän­visade till mer be­gränsade kom­mu­nala in­satser. där­för är För­säk­rings­kas­sans larm­sig­nal nu värd att ta på all­var.
Stats­rådet Åsa Regnér (S) har sagt att det kan be­hövas en lag­änd­ring. Det borde vara up­pen­bart för Regnér att det snabbt måste kom­ma ett för­slag om ju­stering av lagen, så att Högsta för­valt­nings­dom­stolens ut­slag inte får ge­nom­slag. Re­ger­ingen får inte söl­a med att upp­rätt­hålla in­ten­tionerna bak­om LSS, att funk­tions­hind­rade ska ha rätt till ett vär­digt liv pre­cis som alla an­dra.
Regnér måste ta För­säk­rings­kas­sans larm på all­var och för en gångs skull jobba snabbt. Ett förslag om lagändring måste ligga på riksdagens bord före valet.

×