Svenskt När­ings­livs ord­fö­ran­de Leif Öst­ling. Foto: TT

Lag och mo­ral inte lika

Räc­ker det att följa lagen för of­fent­liga per­soner el­ler finns det en mo­ral som ställer mer långt­gå­en­de krav än lagen?
Den frå­gan är hög­ak­tu­ell för en lång rad kända per­soner runt världen ef­ter att en stor mängd nya do­ku­ment från ”Pa­ra­dis­läc­kan”, som flera hund­ra jour­na­lister runt om i världen granskat, läc­kt ut om pen­ga­pla­cer­ingar i skat­te­pa­ra­dis.
De mest upp­se­en­de­väc­kan­de nam­nen är den brit­tiska drott­ningen, som verk­li­gen borde se till att hålla sitt ka­pi­tal i fos­ter­landet, och den ame­ri­kanske han­dels­mi­nis­tern Wil­bur Ross, som av­slöjats ha nära eko­no­miska för­bin­del­ser med rys­ka af­färs­in­tres­sen när­stå­en­de pre­si­dent Pu­tin.
Den här gången finns det ock­så svenskar av dig­ni­tet bland de av­slöjade. I sön­dags kväll av­slöjades att Svenskt När­ings­livs ord­fö­ran­de Leif Öst­ling har pla­cerat pengar i både Lux­em­burg och Mal­ta.
Om han nöjt sig med att för­klara att han pla­cerat pengar i Lux­em­burg när han jobbade i Ne­der­län­der­na och i Mal­ta när han jobbade i Ja­pan och att han inte tagit ut nå­gra pengar från fonderna skul­le han nog klarat de­batten.
Men så lät han sig pro­vo­ceras av jour­na­listens frå­gor och be­klagade sig över skat­te­trycket i Sve­ri­ge, att han nog be­ta­lat mer skatt än 1000 svenskar och att han inte fick till­ba­ka nå­got för sina stora skat­te­in­be­tal­ningar.
Då blev plöts­ligt en ju­ri­disk frå­ga – han har inte gjort nå­got olag­ligt – en mo­ra­lisk. Har den som har möj­lig­heter mo­ra­lisk rätt att un­dan­hålla en del pengar från be­skattning i Sve­ri­ge även om hen be­ta­lar myc­ket skatt? Och har den som är rik nå­gon an­led­ning att be­klaga sig över den of­fent­liga sek­torn i Sve­ri­ge?
Visst har även Öst­ling haft nyt­ta av den of­fent­liga sek­torn, med två uni­ver­si­tets­ex­a­mina från svens­ka uni­ver­si­tet. Och nog har hans fö­re­tag Sca­nia ut­nyttjat of­fent­ligt fi­nan­sierade vägar och fått sälja till stat och kom­muner, vil­ket han som vd haft nyt­ta av. Så var­för gnäller han?

×