En grupp barn deltog när COP 23 öppnades. Foto: TT

Paris­av­talet måste följas

I mån­dags startade det stora kli­mat­mö­tet i Bonn, där Paris­av­talet för två år se­dan ska följas upp. Re­pre­sen­tanter för näs­tan 200 länder, även USA som har be­slutat lämna av­talet, del­tar.
Nå­gra nya be­slut väntas inte och pla­neras inte i Bonn. Där­emot är det vik­tigt att mö­tes­del­ta­ga­rna gör allt de kan för att kom­ma fram­åt när det gäller hur Paris­av­talet ska ge­nom­fö­ras, om re­glerna för vad som ska mä­tas och hur re­do­gö­rel­ser mel­lan länderna ska gö­ras, vad som ska rap­por­teras och vad som ska gälla för oli­ka länder. Det ska hjälpa till så att Paris­av­talets mål nås om att kli­mat­ut­släppen ska be­gränsas så att jordens tem­pe­ra­tur­ök­ning kan hållas un­der två gra­der, helst kring 1,5.
Det som hit­tills gjorts räc­ker inte. En rap­port från FN-or­ganet UNEP vi­sar att löf­tena i Paris når bara en tred­je­del av målet. Mer måste allt­så gö­ras.
De senaste åren har kol­di­ox­id­ut­släppen inte ökat. Ändå har kol­di­ox­id­halten i luften fort­satt öka – och i allt snabbare takt. Det vi­sar tyd­ligt att mer dra­ma­tiska för­änd­ringar i ländernas ener­gi­för­sörj­ning, trans­port­sy­stem och in­du­stri­pro­duk­tion måste ske.
Sam­ti­digt som Bonnmötet in­leds håller det in­ter­na­tio­nella ener­gi­or­ganet IEA ett stort möte i Paris med ener­gi­mi­nis­trarna.
För­brän­ning av fos­sila bräns­len står för två tred­je­delar av världens kol­di­ox­id­ut­släpp, vil­ket vi­sar hur nöd­vän­digt det är att gå från kol­eld­ning till för­ny­bar ener­gi.
Si­tua­tionen är gynn­sam, efter­som i dag är sol­kraft bil­ligare än kol­kraft att bygga i näs­tan alla länder. Stora länder som In­di­en och Kina har stoppat mån­ga pla­nerade kolkraftsbyggen till för­mån för sol­ener­gi och vind­kraft. All ny kol­kraft måste stoppas i alla länder, som Paris­av­talets mål ska kun­na nås. IEA fattar inga bin­dan­de be­slut men om or­ga­ni­sa­tionen ger råd i rätt rik­tning kan det få stora ef­fekter.
Så­väl IEA-mö­tet som kli­mat­mö­tet för att stäm­ma av Paris­av­talet är oer­hört vik­tiga för jordens fram­tid. Om alla drar i rätt rik­tning går det att klara kli­mat­målet.

×