Kollektivavtal är inte lagligt i upphandling

Skåne Det rödgröna styret i Region Skåne kämpar för krav om kollektivavtal vid upphandling med företag.
– Det strider mot lagen om offentlig upphandling, LOU, säger Stefan Holm, näringspolitisk expert på Almega, som är Sveriges ledande organisation för tjänsteföretag.

I en ny och omdiskuterad upphandlingspolicy för Region Skåne vill styret att de företag som regionen gör affärer med ska ha kollektivavtal. Annars får de inte vara med i konkurrensen om att sälja sina tjänster och varor.
Policyn har diskuterats i över 1,5 år och vid senaste mötet i regionstyrelsen återremitterades ärendet ännu en gång, sedan alliansen och SD gått samman.

I förslaget till ny policy finns en rad förhållanden med om stärkt miljöskydd, arbetsrätt, korruption, FN:s barnkonvention, minimilön och socialförsäkringsskydd, som gäller i tillverkningslandet. Styret vill att vinsterna ska beskattas i Sverige och att företag ska ha kollektivavtal.
Region Skåne är en av de större upphandlarna av tjänster och varor hos företag, som konkurrerar om många miljoner kronor.

Syftet med förslaget till policy, som stöds av styret, är att få ett styrinstrument som tar samhällspolitiskt ansvar, samt ekonomiskt och ekologiskt ansvar vid upphandling.
– Jag tycker det är rimligt att kräva av de företag vi handlar med ska ha kollektivavtal, har Henrik Fritzon (S) regionstyrelsens ordförande förklarat.

Alliansen säger nej till kollektivavtal som bindande vid upphandlingar. Dels för att det riskerar ställa många småföretag utanför upphandlingar, dels för att lagrådet avstyrker kollektivavtal som bindande.
På Almega reagerar man starkt och ställer sig frågande till hur ett förslag, som strider mot lagen över huvud taget förs fram.
– Det första som händer, om förslaget går igenom, är att leverantörer kommer att överklaga och få rätt, eftersom det är olagligt. 60 procent av småföretagen har inte kollektivavtal. Detta borde de ledande politikerna i styret känna till, säger Stefan Holm.

Den 1 juni i år trädde nya bestämmelser i upphandlingslagarna i kraft. LOU, LUF och LUK kompletterades med bestämmelser om att vissa upphandlingar ska innehålla särskilda arbetsrättsliga villkor.
– I korthet innebär bestämmelserna att upphandlande myndigheter och enheter är skyldiga att ställa arbetsrättsliga villkor om lön, semester och arbetstid i nivå med kollektivavtal om det behövs. Denna skyldigheten gäller bara vid upphandling av varor, tjänster och byggentreprenader. Enligt EU-lagstiftningen sträcker sig lagen om offentlig upphandling ner till ett värde av 1,9 miljoner kronor. Det så kallade tröskelvärdet. Allt under den nivån omfattas av svensk LOU, förklarar Stefan Holm.
Bestämmelserna gäller inte upphandling av vård- och omsorg, socialtjänst samt hotell och restaurang.
Upphandlingar som överstiger tröskelvärdet måste annonseras i hela EU.

Om svensk rätt inte är tillämplig finns vissa så kallade behövliga krav, som regeringen kan ställa i vissa branscher. Det är upphandlingsmyndighetens uppgift att ta fram.
– Här handlar det om att städa upp i taxi- och färdtjänstbranschen och byggentreprenader, säger Stefan Holm.
I slutet på november ska förslaget till ny upphandlingspolicy för Region Skåne upp till beslut i regionstyrelsen.
Alliansens förslag om kollektivavtalsliknande skrivning i policyn står mot styrets krav på kollektivavtal vid upphandlingar.
SD är vågmästare och kräver att kött som är ritualslaktat förbjuds i regionens upphandling.

×