Tid att möta det rik­ti­ga väl­jar­na

Båda till­ställ­ning­ar­na bjöd på un­der­håll­ning på hög nivå, fes­ti­va­len på mu­sik av kän­da ar­tis­ter, Al­me­dals­vec­kan på po­li­tisk te­a­ter av lan­dets främs­ta po­li­ti­ker och opi­ni­ons­bil­da­re.

Fanns det någ­ra and­ra skill­na­der? Ja, den främs­ta är väl att de 50 000 på fes­ti­va­len själv be­kos­ta­de resa, up­pe­hälle och in­trä­de, me­dan de fles­ta av Almedalens be­sö­ka­re till­bring­a­de da­gar­na i Vis­by på ar­bets­gi­va­rens el­ler skat­te­be­ta­lar­nas be­kost­nad. Är det­ta ett pro­blem? Ja, det bor­de i alla fall vara det. Och då hand­lar det inte bara om att den of­fent­li­ga kost­na­den för vec­kan kan­ske mot­sva­rar någ­ra hund­ra års­an­ställ­da sjuk­skö­ters­kor el­ler and­ra vik­ti­ga per­so­ner.

Jag be­tviv­lar inte att det fö­re­kom se­mi­na­ri­er av hög klass i Vis­by. Kons­tigt vore det an­nars. Eko­no­mi­jour­na­lis­ten Hen­ric Borg­ström för­säk­rar i Norr­kö­pings Tidningar att han haft stor be­håll­ning av att be­vis­ta ett an­tal så­da­na ar­ran­ge­mang. Och han tyc­ker att Al­me­da­len spe­lar en vik­tig roll för de­mo­kra­tin ef­ter­som den ger för­dju­pad kun­skap till 20 000 när­va­ran­de ”opi­ni­ons­bil­da­re.

Han näm­ner där­med ett stort pro­blem: att de­mo­kra­ti nu­me­ra an­ses lig­ga i hän­der­na på lob­by­is­ter, re­klam­by­rå­er och and­ra opi­ni­ons­bil­da­re. Par­ti­er­na har inte läng­re nå­gon bas och klang­bot­ten ute i med­bor­gar­dju­pen, ute i lo­kal­av­del­ning­ar, klub­bar, un­der­av­del­ning­ar. Des­sa ex­i­ste­rar knappt läng­re. Om nå­gon kom­mit med för­sla­get att po­li­ti­ker och and­ra opi­ni­ons­bil­da­re skul­le spri­da sig över lan­det för att ska­pa en dia­log med med­bor­ga­re och väl­ja­re tror jag inte att be­red­ska­pen att av­sät­ta en hög­som­mar­vec­ka skul­le vara särskilt stor. Då skul­le nog åt­skil­li­ga kom­ma på att de min­sann ock­så be­hö­ver se­mes­ter. An­nars vore det en god idé, de­mo­kra­ti mås­te väl hand­la ock­så om lyss­nan­de.

Nu kan man häv­da att i stort sett alla hade möj­lig­het att del­ta i Al­me­dals­vec­kan, ge­nom TV och in­ter­net. Det är sant, men det är skill­nad på att lyss­na till ett sam­tal och att del­ta i det. Me­dia lät vik­ti­ga ny­he­ter stå till­ba­ka till för­mån för pseu­do­ny­he­ter från Al­me­da­len. Va­let var gi­vet: man hade ju skic­kat en stor del av sina re­port­rar dit.

Direkt ska­da för den po­li­tis­ka de­mo­kra­tin gör ändå de som drar till sig mest in­tres­se: par­ti­le­dar­na. För­vis­so be­härs­kar de sce­nen, bju­der på en po­li­tisk show av, i de fles­ta fall, hög klass. Men ingen tror väl att det som sägs stam­mar ur djupt känd över­ty­gel­se. Alla vet att det hand­lar om tak­tik och stra­te­gi, att säga så­dant som hål­ler den egna ryg­gen fri men fram­stäl­ler mot­stån­da­ren som opå­lit­lig.

Eller mot­stån­da­re. Vem är mot­stån­da­re? Skul­le inte alla par­ti­er, utom möj­li­gen Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na, kun­na sam­ar­be­ta med var­and­ra i re­ger­ings­ställ­ning? Mo­de­ra­ter och so­ci­al­de­mo­kra­ter är nu­me­ra så lika att det inte finns nå­got att an­gripa hos mot­par­ten. Det blir en skugg­box­ning som med­bor­gar­na nu­me­ra är gans­ka tröt­ta på. Dags för po­li­ti­ker att ta se­mes­ter och möta de rik­ti­ga väl­jar­na som bor på många and­ra håll än i Vis­by. Ca­rin Sten­ström

Dagens fråga

Brukar du fika varje dag?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×