Or­sa­ker till brist på fa­mil­je­hem

Krönikor Att det är så är inte kons­tigt ef­ter­som det är ett stort steg för en fa­milj att ta an­svar för yt­ter­li­ga­re en fa­mil­je­med­lem; en li­ten män­ni­ska man för­vän­tas ta till sitt hjär­ta, men som man hela ti­den ska vara med­ve­ten om inte själv­klart kom­mit för att stan­na.
Publicerad 3 oktober 2013 • Uppdaterad 25 november 2021

Att det är så är inte kons­tigt ef­ter­som det är ett stort steg för en fa­milj att ta an­svar för yt­ter­li­ga­re en fa­mil­je­med­lem; en li­ten män­ni­ska man för­vän­tas ta till sitt hjär­ta, men som man hela ti­den ska vara med­ve­ten om inte själv­klart kom­mit för att stan­na.Att bli fa­mil­je­hem är ett stort an­svar. Fa­mil­jen har att stäl­la sig frå­gan: har vi vad som krävs för att hjäl­pa och stöt­ta det­ta barn? För­ut­om det svar de själ­va kom­mer fram till har sam­häl­let ock­så an­ställt de som kan hjäl­pa var­je fa­milj med sva­ret på den frå­gan. Att så sker är vik­tigt för det om­hän­der­tag­na bar­net, för fa­mil­jen och för sam­häl­let som bär ett stort an­svar att hit­ta bra fa­mil­je­hem.

Men bris­ten på fa­mil­je­hem hand­lar inte en­dast om det sto­ra an­sva­ret. Det be­ror hel­ler inte på den sto­ra för­änd­ring som hela fa­mil­jen mås­te kun­na stäl­la upp på. Or­sa­ken till bris­ten på fa­mil­je­hem är att de som väl­jer att bli fa­mil­je­hem ty­värr allt för säl­lan kan re­kom­men­de­ra and­ra att göra sam­ma val som de gjort. Det hand­lar då inte om att bar­net el­ler bar­nen de ta­git in i fa­mil­jen va­rit den störs­ta be­last­ning­en, utan sna­ra­re den makt­lös­het de kän­ner när sam­häl­lets tjäns­te­män och po­li­ti­ker i de so­cia­la nämn­der­na väl­digt säl­lan tar ställ­ning för fa­mil­je­hem­mets åsikt om vad som är det bäs­ta för bar­net. När det kom­mer till av­gö­ran­de ske­den i de om­hän­der­tag­na bar­nens liv är det främst ”proffs­tyc­ka­re” som får sin stäm­ma hörd och inte de som dag­li­gen ser och hör hur bar­nen age­rar och be­ter sig.

Nu är gi­vet­vis frå­gan inte så en­kel att fa­mil­je­hem­men all­tid sit­ter på det enda rät­ta sva­ret. Det finns ju ty­värr även ex­em­pel på fa­mil­je­hem som vi­sat sig vara då­li­ga och pre­cis som sam­häl­lets tjäns­te­män ska vara bra på att ryc­ka in när det bio­lo­gis­ka hem­met inte fun­ge­rar ska de av sam­ma an­led­ning ryc­ka in när fa­mil­je­hem­met inte är bra för bar­net. Den bäs­ta me­to­den för att få det­ta att fun­ge­ra är, på grund av att ett barn är in­blan­dat, att sam­häl­let ge­nom sina tjäns­te­män of­ta­re er­bju­der stöd sna­ra­re än att ge­nom­fö­ra kon­trol­ler. Ge­nom stöd ökar för­ut­sätt­ning­ar­na för att fa­mil­je­hem­met ska lyc­kas. I sin när­va­ro för att stöt­ta sker ock­så en in­di­rekt kon­troll om hur si­tu­a­tio­nen för bar­net egent­li­gen är.

Att som mam­ma och pap­pa bli från­ta­gen sitt barn av sam­häl­let är ingen lätt si­tu­a­tion, den käns­lan kan var och en som är för­äl­der lätt för­stå. Men att som fa­mil­je­hem bli ut­satt för sam­ma si­tu­a­tion, det vill säga att be­sluts­fat­ta­re sä­ger att bar­net som de an­sva­rar för ska flyt­tas vi­da­re, kan ock­så vara en mar­dröm. Var­je fa­mil­je­hem mås­te i och för sig vara väl in­för­stådd med att det inte är en ad­op­tion de gjort och där­med kan da­gen kom­ma då den ex­tra fa­mil­je­med­lem­men mås­te flyt­ta. Den för­stå­el­sen är där­emot all­tid av­se­värt stör­re när fa­mil­jen ser att bar­net kom­mer få det bra och inte säm­re.

Sam­häl­let be­hö­ver fler som stäl­ler upp som fa­mil­je­hem. Ska bris­ten mot­ver­kas gäl­ler det att ge dem som tar på sig an­sva­ret bätt­re stöd och ett bätt­re lyss­nan­de. Proffs­ut­lå­tan­de kan vara bra, men den var­dags­nä­ra ana­ly­sen är inte att för­ak­ta.

Admin
Så här jobbar Norra Skåne med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.