USA:s ofant­li­ga skuld

ledare Den ame­ri­kans­ka kon­gres­sen har satt USA:s ryk­te på spel när ovil­jan till att kom­pro­mis­sa led­de fram till ned­stäng­ning av de­lar av stats­ap­pa­ra­ten.
Publicerad 14 oktober 2013 • Uppdaterad 25 november 2021

Den ame­ri­kans­ka kon­gres­sen har satt USA:s ryk­te på spel när ovil­jan till att kom­pro­mis­sa led­de fram till ned­stäng­ning av de­lar av stats­ap­pa­ra­ten. Da­gar­na och tim­mar­na räk­nas ner mot tid­punk­ten när skuld­ta­ket slår i ta­ket, men så långt vill inte se­na­tens tal­man Har­ry Reid att det ska gå. Om de­mo­kra­ter och re­pu­bli­ka­ner lyss­nar på Reid för­vän­tas fram­steg un­der mån­da­gen. Om de lyss­nar ...På ame­ri­kans mark spe­lar po­li­ti­ker från båda si­dor ett högt spel om väl­jar­nas för­tro­en­de. Myc­ket pe­kar dock på att båda för­lo­rar när de främst äg­nar sig åt att be­skyl­la var­and­ra för vems fe­let är. Oba­ma och de­mo­kra­ter­nas kan i och för sig vin­na sym­pa­ti­er när re­pu­bli­ker­nas stän­di­ga käp­par i hju­len för sjuk­för­säk­rings­sy­ste­met mest ter sig trött­samt. Å and­ra si­dan för­lo­rar Oba­ma på att han som pre­si­dent inte lyc­kas få med mot­par­ten på bå­ten. Han har onek­li­gen en fru­stre­ran­de upp­gift, men en rik­tigt kom­pe­tent le­da­re ska även lyc­kas få med sig de tju­ri­gas­te av de tju­ri­gas­te. För­ut­om att för­tro­en­det från de ame­ri­kans­ka med­bor­gar­na nu try­ter är det om­värl­dens syn på USA som ris­ke­ras. Si­tu­a­tio­nen som upp­stått kan i och för sig vara en nyt­tig väc­kar­kloc­ka för hur be­ro­en­de världs­e­ko­no­min är av USA och att det­ta på sikt inte kan vara en håll­bar si­tu­a­tion. Inte minst får det sä­gas vara en svag stöt­te­pe­la­re med tan­ke på att den ame­ri­kans­ka stats­skul­den när­mar sig ofant­li­ga 17 000 mil­jar­der dollar. Även om de­mo­kra­ter och re­pu­bli­ka­ner lyc­kas kom­ma fram till en lös­ning som hål­ler de när­mas­te vec­kor­na, må­na­der­na el­ler året så mås­te man nå­gon gång ta tag den ohåll­ba­ra si­tu­a­tio­nen som in­ne­bär att ame­ri­ka­ner­na skuld­sät­ter sina barn och barn­barn.I det aku­ta lä­get får värl­den hop­pas att den ame­ri­kans­ka kon­gres­sen tar sig sam­man, men även om så sker bör värl­dens län­der ock­så se över möj­lig­he­ter­na för att mins­ka sitt be­ro­en­de av vad som görs och inte görs i USA. Även det­ta vore mer håll­bart för kom­man­de ge­ne­ra­tio­ner.

Admin
Så här jobbar Norra Skåne med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.