Learn the lesson

ledare Or­sa­ken till den­na ut­veck­ling är inte svår att för­stå.
Publicerad 15 oktober 2013 • Uppdaterad 24 november 2021

Or­sa­ken till den­na ut­veck­ling är inte svår att för­stå. Eng­els­kan om­ger oss dag­li­gen och där­med är det mer än ett skol­äm­ne och nå­got även ung­do­mar ser att de har nyt­ta av. Ge­nom eng­els­kan kan de för­stå in­struk­tio­ner i sina smar­ta mo­bi­ler och da­to­rer, de kan kon­ver­se­ra med sin in­ter­na­tio­nel­la Facebook-vän­ner och så vi­da­re.På grund av den po­si­ti­va tren­den när det gäl­ler eng­els­ka sit­ter Skol­ver­ket och fun­de­rar på hur sko­lan ska hit­ta vardagsrelevansen även i and­ra äm­nen. Det är rätt tänkt, men det är ock­så en be­svi­kel­se att den­na in­sikt ver­kar ha väckts först nu.Att det kan vara mer mo­ti­ve­ran­de att lära sig sa­ker som man ser di­rekt nyt­ta av är väl­digt up­pen­bar och att ut­for­ma upp­gif­ter­na i skol­böc­ker­ och i un­der­vis­ning så att de ex­emp­li­fie­rar det som finns i barn och ung­do­mars var­dag är dess­utom ett ofta ef­ter­frå­gat pe­da­go­giskt upp­lägg. Trots den­na se­dan län­ge kän­da ef­ter­frå­gan är det en­dast i eng­els­kan re­le­van­sen lyc­kats ta plats.Det gäl­ler att hela ti­den ut­vär­de­ra det som gjorts för att rät­ta till det som le­der fel och ta vara på det som le­der rätt. Men det ver­kar ty­värr gå trögt med den pe­da­go­gis­ka ut­veck­ling­en i svensk sko­la. En dags­ak­tu­ell un­der­sök­ning vi­sar dess­utom att sam­ma pe­da­go­gis­ka miss över­förs i svens­ka ele­ver­nas läx­läs­ning.I Fin­land tas den gjor­da läx­an upp i un­der­vis­ning­en för att ge ele­ver­na åter­kopp­ling. I den svens­ka sko­lan ten­de­rar man hop­pa över åter­kopp­ling­en och där­med tro­li­gen även re­le­van­sen för ele­ven att för­stå me­ning­en med läx­an.

Svensk sko­la mås­te lära sig att det inte räc­ker att göra läx­an, man mås­te ock­så lära sig av läx­an. Eller som man skul­le sagt på engelskalektionen: learn the lesson.

Admin
Så här jobbar Norra Skåne med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.