C mot MP i kam­pen om lands­byg­den

ledare Cen­ter­par­ti­et som är sprung­et ur lands­byg­den ses av tra­di­tion som dess främs­ta för­sva­ra­re och fö­re­språ­ka­re.
Publicerad 31 oktober 2013 • Uppdaterad 24 november 2021

Cen­ter­par­ti­et som är sprung­et ur lands­byg­den ses av tra­di­tion som dess främs­ta för­sva­ra­re och fö­re­språ­ka­re. Men med sju år i re­ger­ings­ställ­ning har det bli­vit svå­ra­re för par­ti­et att be­va­ra den­na bild när di­ver­se pro­blem fort­satt rå­der för de som valt ett liv utan­för stä­der­na. Op­po­si­tions­par­ti­er­na har ett ef­ter ett sett sin chans att för­sö­ka ploc­ka rös­ter från Cen­tern ge­nom att klar­gö­ra att lands­byg­den ge­nom de­ras par­ti ska få en ny ta­les­per­son. En­ga­ge­mang­et och de kon­kre­ta för­sla­gen har där­ef­ter vi­sat sig lig­ga på oli­ka ni­vå­er.De som star­kast vi­sat vil­ja att ta upp faj­ten om landsbygdsväljarna med Cen­ter­par­ti­et är Mil­jö­par­ti­et. I går in­led­des där­för landsbygdsdebatten mel­lan de båda par­ti­er­na i Go­mor­ron Sverige, en de­batt som se­dan ska fort­sät­ta på ett an­tal plat­ser runt om i lan­det. An­nie Lööf ställ­des i tv-stu­di­on mot Gus­tav Fri­do­lin.Det är myc­ket möj­ligt att Mil­jö­par­ti­et ge­nom sitt en­ga­ge­mang i frå­gan kan ploc­ka hem någ­ra rös­ter. Det lär dock främst hand­la om de lands­bygds­bo­en­de som äg­nar sig åt själv­hus­håll­ning och skogs­vand­ring. För Cen­ter­par­ti­ets del får de­bat­ter­na ses som väl­kom­na. En del kom­mer fort­satt anse att par­ti­et svi­kit lands­byg­den, men det­ta är ock­så chan­sen för par­ti­et att fram­fö­ra vad de fak­tiskt gör och inte minst hur myc­ket mer de skul­le vil­ja göra om de inte var för det att Cen­tern är ett li­tet par­ti i en re­ger­ing med and­ra par­ti­er vars en­ga­ge­mang inte främst är lands­bygd.

Admin
Så här jobbar Norra Skåne med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.