OS i Sotji inte för alla

ledare Nu är det mind­re än 100 da­gar kvar till vin­ter-OS i Sotji.
Publicerad 1 november 2013 • Uppdaterad 25 november 2021

Nu är det mind­re än 100 da­gar kvar till vin­ter-OS i Sotji. De som är al­ler­gi­ska mot sport bä­var, de sport­in­tres­se­ra­de suk­tar. Suktandet för de in­tres­se­ra­de kan dock kom­ma att över­gå till suc­kar när det går upp för dem att sänd­ning­ar­na inte går i de bre­da tv-ka­na­ler­na. Det blir i och för sig hela 1 300 tim­mer di­rekt­sänd sport från OS, men det är MTG-ägda Via­sat som har köpt sänd­nings­rät­tig­he­ter­na. Och – det är väl lika bra att sport­in­tres­se­ra­de får reda på föl­jan­de re­dan nu; sam­ma sak gäl­ler som­mar-OS 2016 i Rio de Ja­nei­ro.En del av sänd­ning­ar­na kom­mer i och för sig att gå i Viasatkanalen TV6 som finns i det markbundna nä­tet, men vill man se mer än så mås­te man allt­så se till att ha till­gång till TV3, TV8, TV 10 och Via­sats sport­ka­na­ler. I en del av des­sa ka­na­ler blir det re­klam­fritt, i öv­ri­ga blir det vad man kal­lar var­samt pla­ce­ra­de re­klam­pau­ser.

Nej, att få se sport är ingen mänsk­lig rät­tig­het, men att så många som möj­ligt har möj­lig­het att se de rik­tigt sto­ra sport­e­ve­ne­mang­en är nå­got som spor­ten själv har att vin­na på. När det dess­utom sat­sas en del of­fent­li­ga me­del på att se till att Sverige finns med och kan täv­la i in­ter­na­tio­nel­la sam­man­hang kan det ock­så upp­le­vas mo­ti­ve­rat att ge den bre­da all­män­he­ten möj­lig­het att få föl­ja täv­ling­ar­na. Med sänd­ning­ar i be­tal­ka­na­ler kan med­bor­ga­re kän­na att man blir snu­va­de på kon­fek­ten.Ti­di­ga­re i år tog EU-dom­sto­len be­slut om att en del mat­cher och mäs­ter­skap är av så stor vikt att de ska sän­das i fria tv-ka­na­ler. För att den­na pro­cess ska sät­ta igång krävs det dock att ett lands re­ger­ing lis­tar vil­ka eve­ne­mang som bör nå den bre­da all­män­he­ten, vil­ka som se­dan blir god­kän­da att fal­la bort från bud­giv­ning­en från oli­ka tv-bo­lag ska EU-kom­mis­sio­nen sva­ra på. Hit­tills har det va­rit väl­digt tyst om nå­gon lis­ta från Sve­ri­ges sida, men frå­gan kan bli mer lad­dad när fler in­ser att OS-sänd­ning­ar­na från Sotji kom­mer att kos­ta.

Admin
Så här jobbar Norra Skåne med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.