När är det nog?

Opinion ”När är det nog?” frå­ga­de min ame­ri­kans­ke vän och syf­ta­de på ett jobb­er­bju­dan­de han fått.
Publicerad 6 mars 2014 • Uppdaterad 24 november 2021

Ett jobb med ett lö­ne­ku­vert som skul­le in­ne­bä­ra att han fick möj­lig­het att be­ta­la för sina barns ut­bild­ning­ar, som skul­le fi­nan­sie­ra hu­set han och hans fru byggt och dess­utom ge ho­nom möj­lig­het att gå i ti­dig pen­sion. Var­för ens tve­ka på ett så­dant er­bju­dan­de är den förs­ta giv­na re­ak­tio­nen. Jo, där­för att er­bju­dan­det in­ne­höll ett an­tal mind­re at­trak­ti­va val. Job­bet skul­le in­ne­bä­ra att han var tvung­en att spen­de­ra ännu mer tid på re­san­de fot vil­ket skul­le på­ver­ka fa­mil­jen. Det nya job­bet skul­le dess­utom ris­ke­ra att han ibland blev tvung­en att säl­ja så­dant han själv inte tror på. Sist men inte minst skul­le han bli tvung­en att läm­na sin nu­va­ran­de ar­bets­plats och ar­bets­upp­gif­ter han till sto­ra de­lar äls­kar.”När är det nog?” var en frå­ga om peng­ar och del­vis om kar­ri­är, för det ska tilläg­gas att min vän re­dan ska­pat sig ett namn i bran­schen där han ver­kar och med det­ta dess­utom en lön som myc­ket väl går att leva på. Och där står han då mitt i li­vet, med en bra kar­ri­är, en bra till­va­ro och en trygg eko­no­mi. Han är nöjd, men har fått ett er­bju­dan­de som in­ne­bär eko­no­miskt obe­ro­en­de, ett obe­ro­en­de som dock har ett pris på li­vets and­ra vär­den. Frå­gan som han där­med stäl­ler sig är om han vå­gar tac­ka nej till yt­ter­li­ga­re kar­ri­är och peng­ar? Men frå­gan är ock­så – när är det nog?

Vill man luta sig mot forsk­ning­en för att be­sva­ra den frå­gan ser sva­ren lite oli­ka ut. En rap­port från Prin­ce­ton Uni­ver­si­ty me­nar att peng­ar bi­drar till lyc­ka, men att det finns en övre gräns för när peng­ar­na inte läng­re för­hö­jer gläd­jen. Sam­ti­digt finns det ock­så forsk­ning som häv­dar att peng­ar i myc­ket mind­re grad än vi tror bi­drar till lyc­ka. Det finns helt en­kelt an­nat i li­vet; vår fa­milj, vårt so­cia­la nät­verk och vår häl­sa.För egen del bru­kar jag häv­da att peng­ar inte gör en lyck­lig, men de un­der­lät­tar. På så vis stäm­mer nog ändå forsk­ning­en från Prin­ce­ton Uni­ver­si­ty väl ut­ifrån att den pe­kar på att mer peng­ar än man egent­li­gen be­hö­ver sna­ra­re kan leda till be­kym­mer om hur man bäst pla­ce­rar över­skot­tet el­ler kan­ske leder det ock­så till att dröm­marna om det man vill ha blir för lät­ta att upp­nå. Håll dröm­men vid liv bru­kar det heta, men kan­ske är det ock­så så att dröm­men hål­ler en vid liv.

Ser man till värl­dens ri­kas­te och mäk­ti­gas­te per­so­ner är det na­tur­ligt att tän­ka att det mås­te ha ”va­rit nog” för län­ge sen. Men då de ofta ef­ter­strä­var att få ännu mer ta­lar ock­så det­ta för att peng­ar inte är lik­ty­digt med lyc­ka. De­ras driv­kraf­ter och mo­tiv för att inte bara luta sig till­ba­ka och vara nöj­da med vad de upp­nått är där­emot tro­li­gen oli­ka. Med sitt lugn och sin ofta vän­li­ga upp­syn är det nog så att Bill Ga­tes i stort trivs med att hål­la igång och att han äls­kar sitt jobb. Ser man istäl­let till Vla­di­mir Pu­tin och den makt och tro­li­gen sto­ra ri­ke­dom han har till­gång till drivs han sna­ra­re av en oro för den da­gen han inte läng­re har makt. Han äls­kar att stå i cent­rum och le­ver för be­kräf­tel­se.

”När är det nog?” frå­ga­de min ame­ri­kans­ke vän och jag sva­ra­de: Peng­ar kan un­der­lät­ta, men de gör dig inte själv­klart lyck­lig. Ta en titt i bank­bo­ken, men över­låt den av­gö­ran­de rös­ten åt mag­käns­lan.

bottom
Så här jobbar Norra Skåne med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.