Skif­fer­gas är inte rätt val för obe­ro­en­de

Opinion EU:s för­sök att sät­ta press på Pu­tin och Ryss­land ge­nom hot om eko­no­mis­ka kon­se­kven­ser är knap­past åt­gär­der som en­dast drab­bar Ryss­land, det drab­bar även EU vil­ket på­ver­kar det nå­got mju­ka­re ton­lä­ge som valts.
Publicerad 6 mars 2014 • Uppdaterad 25 november 2021

Inte minst är det så att EU är be­ro­en­de av na­tur­gas från Ryss­land och åt­skru­va­de kra­nar skul­le få svi­dan­de kon­se­kven­ser. Fak­tum är att det re­dan svi­der ef­ter­som pri­set på na­tur­gas i Eu­ro­pa sti­git kraf­tigt på kort tid.Den upp­kom­na si­tu­a­tio­nen har blot­tat EU:s be­ro­en­de av rysk gas vil­ket kom­mer få kon­se­kven­ser för fram­ti­den och re­dan nu höjs rös­ter för att er­sät­ta rysk gas med and­ra al­ter­na­tiv. Rätt nytt­jat skul­le si­tu­a­tio­nen åter kun­na ge en knuff för de lång­sik­ti­ga och för­ny­el­se­ba­ra ener­gi­käl­lor­na i unio­nen, vil­ket dels skul­le kun­na bi­dra till mins­ka­de ut­släpp, dels dri­va på den grö­na ener­gi­tek­ni­kens ut­veck­ling­. Men ty­värr finns det ock­så risk för att ett snabbt krav på obe­ro­en­de av rysk na­tur­gas ba­nar vä­gen för de med­lems­län­der som vill sat­sa på skif­fer­gas.Skif­fer­ga­sen är en änd­lig ener­gi­käl­la och är en om­väg till fram­ti­den. USA har re­dan valt den­na om­väg trots stort ifrå­ga­sät­tan­de om mil­jö­kon­se­kven­ser i de om­rå­den där ga­sen ut­vinns. Pro­duk­tio­nen le­der bland an­nat till sto­ra mäng­der för­o­re­nat vat­ten.Att EU vill göra sig mind­re be­ro­en­de av Ryss­land är för­stå­e­ligt, men om EU väl­jer att göra det ge­nom att straf­fa mil­jön bin­der man ris till egen rygg.

bottom
Så här jobbar Norra Skåne med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.