Green­peace av­slö­jar kärn­kraf­tens blot­tor

Opinion Green­peace an­vän­der sig av ci­vil olyd­nad och när de i för­ra vec­kan tog sig in på kraft­verks­om­rå­det i Os­kars­hamn, OKG, var de väl med­vet­na om att de bröt mot la­gen och in­ser att de får ta kon­se­kven­ser­na.
Publicerad 10 mars 2014 • Uppdaterad 25 november 2021

 Ef­ter­som åsik­ten om kärn­kraf­tens vara el­ler inte vara går isär finns det sä­kert de som nu an­ser att ak­ti­vis­ter­na bor­de sät­tas bak­om lås och bom för att de stört ord­ning­en samt få be­ta­la ett re­jält ska­de­stånd, men istäl­let bor­de man tän­ka ett steg läng­re och inse att vi alla bor­de vara tack­sam­ma för den upp­off­ring ak­ti­vis­ter­na gör för al­las vår sä­ker­het. Ännu en gång vi­sar de på sto­ra blot­tor i sä­ker­he­ten kring den svens­ka kärn­kraf­ten och frå­gan är hur många yt­ter­li­ga­re Greenpeaceaktioner det krävs in­nan kärn­krafts­in­du­strin in­ser all­va­ret och skaf­far sig ett sä­ker­hets­sy­stem som inte läm­nar öpp­na dör­rar för de som vill klätt­ra upp på en re­ak­tor.

OKG:s vd häv­dar att de hade hand­lat an­nor­lunda om de in­sett att det va­rit ett all­var­li­ga­re till­bud än mil­jö­ak­ti­vis­ter, men det för­sva­ret är högst tvek­samt. Green­peace har re­dan i ti­di­ga­re ak­tio­ner klar­gjort att man är ute ef­ter att visa på den låga sä­ker­he­ten vil­ket har lett till sto­ra kri­tik­stor­mar mot den svens­ka kärn­krafts­in­du­strins non­cha­lan­ta age­ran­de. Ut­ifrån des­sa ti­di­ga­re er­fa­ren­he­ter bor­de de nu vara högst an­ge­läg­na­ om att visa att man lärt sig sin läxa och und­vi­ka ne­ga­tiv pub­li­ci­tet. Men ack nej. Så är inte fal­let.

Den sto­ra för­svars­de­bat­ten i lan­det hand­lar nu om att åter för­stär­ka för­sva­ret på Got­land för att hål­la bor­ta rys­sen. Det som hänt i Os­kars­hamn bor­de vara minst lika in­tres­sant för den­na ­de­batt. För är­ligt ta­lat, vad sä­ger att rys­sen el­ler and­ra som har för av­sikt att stäl­la till ore­da för Sverige och det svens­ka fol­ket kom­mer på mi­li­tär­bå­tar över vatt­net? En enk­la­re och mind­re in­sats är istäl­let att dra på sig en Greenpeaceoverall, ta sig in på ett kraftverksområde och klätt­ra upp på en re­ak­tor, men den­na gång med myc­ket mer än en ban­de­roll i rygg­säc­ken ...

bottom
Så här jobbar Norra Skåne med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.