Ställ­nings­ta­gan­de för amor­ter­ings­kul­tur

ledare Fi­nans­in­spek­tio­nen har för­sökt sät­ta press på ban­ker­na för att mot­ver­ka svens­ka hus­hålls höga be­lå­ning, men fram­gång­en har va­rit så­där.
Publicerad 20 mars 2014 • Uppdaterad 25 november 2021

Det är där­för på ti­den att ban­ker­nas egen or­ga­ni­sa­tion, Svenska bank­för­ing­en, nu går ut med re­kom­men­da­tio­ner för att stär­ka amor­ter­ings­kul­tu­ren. För det förs­ta ut­vid­gar man amor­ter­ings­re­kom­men­da­tion till att gäl­la alla lån med en be­lå­nings­grad över 70 pro­cent, jäm­fört med da­gens 75 pro­cent. För det and­ra ska alla nya bo­lå­ne­kun­der få en in­di­vi­du­ell amor­ter­ings­plan från ban­ken.

För­sla­gen kan för­hopp­nings­vis mins­ka ut­satt­he­ten för svensk eko­no­mi i sin hel­het men inte minst ut­satt­he­ten för en­skil­da svens­ka hus­håll. Dess­utom bi­drar åt­gär­den till att mins­ka ris­ken för en bo­stads­bubb­la.

Det är en sund kul­tur i sig när män­ni­skor re­so­ne­rar om lån på så vis att de suc­ces­sivt ska kun­na skri­vas av och det är som sagt hög tid att ban­ker­na själ­va bi­drar till att spri­da den­na syn på peng­ar. Var­ken den pri­va­ta eko­no­min el­ler den na­tio­nel­la mår på sikt bra av att allt för många le­ver på stän­digt öka­de lå­na­de me­del.

Att Fi­nans­in­spek­tio­nen har makt att ut­ö­va på­tryck­ning på de svens­ka ban­ker­na är en trygg­het i sig, men det är ändå all­tid mest tryggt när bran­schen själv vi­sar på an­svars­ta­gan­de. Sam­ti­digt är det kan­ske så att Svenska Bank­fö­re­ning­en är med­vet­na om att om de valt att vara pas­si­va hade de amor­te­rat på sitt eget för­tro­en­de­ka­pi­tal.

bottom
Så här jobbar Norra Skåne med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.