In­du­strin be­hö­ver ock­så lita på tå­get

Opinion Ännu en gång pre­sen­te­ras en rap­port som vi­sar på de eko­no­mis­ka för­lus­ter den svens­ka ef­ter­sat­ta järn­vä­gen le­der till.

Of­tast lig­ger fo­kus på per­son­tra­fi­ken och kost­na­der­na det in­ne­bär när män­ni­skor inte kom­mer i tid till sina jobb, men de av KTH fram­tag­na be­räk­ning­ar­na fo­ku­se­rar den­na gång på in­du­strins för­lus­ter vil­ka ham­nar på en och en halv mil­jard kronor.

Re­dan en och halv mil­jard är myc­ket, men ris­ken är ock­så att för­lus­ten kan öka om tåg­trans­por­ter fort­sät­ter vara ett otill­för­lit­ligt trans­port­slag. In­du­strin upp­re­par där­för för re­ger­ing­en att in­fra­struk­tu­ren är ett mås­te för att bi­be­hål­la och stär­ka svensk kon­kur­rens­kraft. Ska fö­re­tag våga fort­sät­ta eta­ble­ra sig i Sverige mås­te de veta att le­ve­ran­ser­na kom­mer och går i tid.

Re­ger­ing­en går inte att en­skilt be­skyl­la för si­tu­a­tio­nen som den svens­ka järn­vä­gen ham­nat i, det ef­ter­sat­ta un­der­hål­let bygg­des upp re­dan un­der so­ci­al­de­mo­kra­tiskt sty­re. Där­emot hade va­rit bra om Mo­de­ra­ter­na som al­li­ans­re­ger­ing­ens störs­ta par­ti ti­di­ga­re ta­git till sig på­pe­kan­de från mind­re al­li­ans­kol­le­gor om vik­ten av sats­ning på järn­vä­gen. Plus i kan­ten går att räk­na hem för ett bätt­re vin­ter­un­der­håll samt att man trots allt sat­sat mer och mer på un­der­hål­let, men det ne­ga­ti­va över­sti­ger fort­satt det po­si­ti­va. Järn­vägs­sats­ning­en be­hö­ver vara snab­ba­re och stör­re för att Sverige ska vara at­trak­tivt, inte bara att bo och resa i, utan även en plats där in­du­strins le­ve­ran­ser kom­mer fram i tid.

Dagens fråga

Brukar du få julklapp av din arbetsgivare?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×