Fånga da­gen el­ler trygg­he­ten?

Opinion Ar­bets­mark­na­dens in­lås­nings­ef­fek­ter är star­ka­re i Sverige än i många and­ra län­der där det istäl­let rå­der en stör­re rör­lig­het som bi­drar till att män­ni­skor vå­gar byta ar­be­te och ibland kar­ri­är.
Publicerad 27 mars 2014 • Uppdaterad 24 november 2021

Sverige är sam­ti­digt inte unikt ef­ter­som be­ho­vet av trygg­het till­hör den mänsk­li­ga na­tu­ren och gör sig på­mind ock­så i ar­bets­li­vet. Att byta från det man har till nå­got nytt och okänt kan vara loc­kan­de, men även osä­kert, läs­kigt och – otryggt.Orör­lig­he­ten be­ror allt­så i grun­den på hur vi ge­ne­rellt fun­ge­rar. En del kan skyl­las på att ar­bets­mark­na­dens par­ter ge­nom år av av­tals­för­hand­ling­ar har fört oss dit vi är i dag, men pa­ra­gra­fer­na i des­sa av­tal har där­med ock­så ut­for­mats av män­ni­skors öns­ke­mål och trygg­he­ten har då prio­ri­te­rats hög­re än fri­he­ten.

Orör­lig­he­ten går ock­så att kny­ta till den ål­ders­grupp man till­hör. Nu me­nar jag inte krop­pens be­nä­gen­het att bli mind­re böj­bar i och med att åren går, utan sna­ra­re att jobby­te i unga år då man är i bör­jan av kar­ri­ä­ren är mer re­gel än un­dan­tag. När man där­emot be­fun­nit sig på arbetsmarknaden en läng­re tid och ham­nat på en ar­bets­plats där man stan­nat kvar, då kan även­ty­ret att byta till nå­got nytt te sig mer skräm­man­de än loc­kan­de; inte minst om man har skaf­fat sig fa­milj och har ett för­sörj­nings­an­svar. Med barn samt bil- och hus­lån står inte kar­ri­ä­ren och nytt jobb överst på ”att göra” lis­tan, istäl­let ska man häm­ta på da­gis och kom­ma ihåg att köpa mjölk och bröd på vä­gen hem.Men sam­ti­digt som det finns de som fak­tiskt är till­freds och som gläd­jan­de nog fun­nit ett ar­be­te där de är nöj­da, tryg­ga och – inte all­tid men of­tast – gla­da, är det många som ut­tryc­ker en läng­tan till nå­got nytt; vec­ka ef­ter vec­ka, må­nad ef­ter må­nad, år ef­ter år.

I des­sa ti­der när hem­in­red­ning står högt i kurs finns tren­den som in­ne­bär att tav­lor er­sätts av tänk­vär­da ord och ci­tat. Det är ex­em­pel­vis inte ovan­ligt att man fin­ner det la­tins­ka ut­tryc­ket ”car­pe diem” (fånga da­gen) klist­rat på väg­gar­na i åt­min­sto­ne vart­an­nat hem. Upp­ma­ning­ar till ef­ter­tan­ke i var­da­gen ge­nom feta bok­stä­ver i ögon­höjd är ett väl­kom­met in­slag, men det kan gå väl­digt snabbt från det att man fun­de­rar på dess me­ning tills dess att man en­dast ser dem som en del av in­red­ning­en. Jak­ten på ”car­pe diem” får sam­ti­digt inte leda till att man tror sig kun­na fin­na lyc­kan var­je dag. En del da­gar kom­mer all­tid vara grå, det är så vi lär oss att ex­tra upp­skat­ta de blå.

Det är inte alla för­un­nat att egen­mäk­tigt kas­ta sig ut och för­sö­ka fånga da­gen el­ler för den de­len fin­na ”mål och me­ning på sin färd”, en del har trots allt an­svar även för and­ra och kän­ner där­med en skyl­dig­het att att väl­ja trygg­het. Sam­ti­digt mås­te vi ock­så frå­ga oss hur myc­ket vi själ­va och hela sam­häl­let för­lo­rar på det­ta i läng­den. För chan­sen finns ju trots allt att A egent­li­gen hell­re skul­le göra B:s jobb och att B hell­re skul­le vil­ja ha A:s jobb. Fick A och B bara chan­sen att byta med var­and­ra skul­le job­bet gö­ras med stör­re gläd­je och där­med tro­li­gen ännu bätt­re.

Om någ­ra vec­kor läm­nar jag mitt ar­be­te som le­dar­skri­bent för att skri­va ett nytt ka­pi­tel i mitt yr­kes­liv. Det är inte mitt livs tryg­gas­te val, men tär­ning­en är kas­tad och det i sig är nå­got be­fri­an­de.

bottom
Så här jobbar Norra Skåne med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.