Tid­ning­en in­ne­hål­ler po­si­tivt och ne­ga­tivt

Opinion Me­di­as upp­gift är att be­va­ka det som hän­der i sam­häl­let och be­rät­ta om det­ta ut­ifrån oli­ka vink­lar.
Publicerad 28 mars 2014 • Uppdaterad 24 november 2021

San­ning­en är må­let och rät­tel­sen en åt­gärd när det blir fel. Me­dia kan bi­dra till att be­rät­ta det po­si­ti­va, men me­di­as upp­gift är ock­så att grans­ka och be­rät­ta om det som inte all­tid kom­mer mot­tas med öp­pen famn. Ibland do­mi­ne­rar det ne­ga­ti­va, men på­stå­en­det att knappt nå­got som skrivs är po­si­tivt an­ser jag är en över­drift. Jag tror sna­ra­re att det hand­lar om att vi ten­de­rar se de ne­ga­ti­va fram­för det po­si­ti­va. Det är i och för sig sant att löp­sed­lar of­ta­re har en ny­het som byg­ger på nå­got som är fel, olyck­ligt och som kan ifrå­ga­sät­tas, men att så är fal­let be­ror där­med ock­så på ovan klar­gjor­da fak­tum: vi ten­de­rar upp­märk­sam­ma ne­ga­tivt fram­för po­si­tivt. Och som sagt, jag häv­dar att det fak­tiskt skrivs po­si­ti­va sa­ker och inte bara ne­ga­tivt. Går jag ex­em­pel­vis till­ba­ka till går­da­gens Norra Skåne hit­tar jag bland an­nat en ar­ti­kel om att Väs­ter­sko­lans rek­tor be­lö­nats för sitt ar­be­te, att Osby har unga och lo­van­de skri­ben­ter samt att de fått en ny när­ings­livs­ut­veck­la­re som ver­kar vara en po­si­tiv kraft. Jag ser ock­så att Aman­da Jo­hans­son får Öst­ra Göinges kul­tur­pris och när det gäl­ler Häss­le­holm ser jag när­va­ron av tunga makt­ha­va­re på Europaforum som goda ny­he­ter ef­ter­som det vi­sar att kommunen lyc­kas fort­sät­ta hål­la hög sta­tus på det­ta ar­ran­ge­mang. Visst finns det även ne­ga­ti­va ny­he­ter, men som sagt – de har ni ju tro­li­gen re­dan sett.

Dag Gus­tavs­son
Så här jobbar Norra Skåne med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.