Annons

Bu­tiks­dö­den kan mot­ver­kas

Krönikor En klas­sisk po­li­tisk frå­ga som bru­kar en­ga­ge­ra många kom­mun­po­li­ti­ker är om de skall an­vän­da sitt plan­mo­no­pol till att säga nej till stor­mark­na­der.
Publicerad 5 oktober 2014 • Uppdaterad 24 november 2021

En klas­sisk po­li­tisk frå­ga som bru­kar en­ga­ge­ra många kom­mun­po­li­ti­ker är om de skall an­vän­da sitt plan­mo­no­pol till att säga nej till stor­mark­na­der. Även om jag inte är nå­gon en­tu­si­as­tisk vän av stor­mark­na­der så tyc­ker jag inte att det går att av po­li­tis­ka skäl säga nej. Fri­he­ten att eta­ble­ra stor­mark­na­der är rätt grund­läg­gan­de i en mark­nads­e­ko­no­mi. Som pri­vat­per­son kan jag tyc­ka att så­da­na är rätt tris­ta fö­re­te­el­ser och fö­re­drar stads­kär­nor­nas mind­re bu­ti­ker. Men fram­för­allt när mina barn var små var det prak­tiskt att ta bi­len till en stor­mark­nad där det mes­ta fanns inom ett och sam­ma tak el­ler i bu­ti­ker som låg in­till var­and­ra i ett köp­stads­om­rå­de. En tim­mes shop­pan­de så var kyl­skå­pet fyllt för stör­re de­len av vec­kan och and­ra nöd­vän­di­ga in­köp kla­ra­des av sam­ti­digt. Där­med blev det mer fri­tid över för att göra an­nat i bar­nens säll­skap. Men sam­ti­digt som jag inte tyc­ker att stor­mark­na­der går att för­bju­da på po­li­tisk väg för­vå­nar det mig att po­li­ti­ker när­mast med­ve­tet ser till att ut­ar­ma stads­kär­nor­na så att bu­tiks­dö­den skör­dar allt­fler of­fer.

En av­gö­ran­de frå­ga är tra­fik­pla­ner­ing­en. Själv bort jag i cen­tra­la Mal­mö. Jag kan för­stå den bi­list som svär ve och för­ban­nel­se så­väl över de få par­ker­ings­plat­ser­na på ga­tor­na som över de höga p-av­gif­ter­na och de ni­tis­ka par­ker­ings­vak­ter­na. Om det görs svårt och dyrt att par­ke­ra le­der det med nöd­vän­dig­het till att män­ni­skor tar bi­len och åker till stor­mark­na­den där par­ker­ing­en är gra­tis. Ingen skall in­bil­la mig att det­ta blir bra för mil­jön, tvärt­om le­der det till onö­digt myc­ket bil­re­san­de.Bu­tiks­dö­den i Mal­mö men även Lund bör­jar anta ka­ta­stro­fa­la pro­por­tio­ner. Jag blir när­mast sorg­sen när jag ser hur bu­ti­ker, även så­da­na som fun­nits län­ge, dör. Sam­ma käns­la in­fin­ner sig när jag ser nya bu­ti­ker eta­ble­ras med blom­mor och lyck­önsk­ning­ar på bu­tiks­dis­ken vid öpp­nan­det och jag anar mig till att om nå­got år kom­mer det att sit­ta skyl­tar om att bu­ti­ken upp­hör på skylt­fönst­ren.

Annons

I när­he­ten av där jag bor har kommunen stängt av en del av Södra För­stads­ga­tan. Bu­ti­ker­na pro­te­ste­rar mot be­slu­tet och häv­dar att det mins­kar kund­till­ström­ning­en. Här­om­da­gen fick de vat­ten på sin kvarn av en fors­ka­re från Lund. Dess­utom me­na­de han att de bil­fria ga­tor­na ock­så gör om­rå­det mer ut­satt, med bi­lar i rö­rel­se ökar ock­så den so­cia­la kon­trol­len.Ovan­på det­ta kan man tilläg­ga att den par­ti­el­la av­stäng­ning­en av Södra För­stads­ga­tan mest ver­kar som ett hug­skott en sen fre­dags­kväll i gla­da vän­ners lag. Vad är po­äng­en med en gå­ga­ta som bara är en li­ten gatustump där det inte tillåts for­don?

Bu­tiks­dö­den har re­dan här­jat svårt. Ändå har vi inte sett slu­tet, för nå­gon vänd­ning till det bätt­re är knap­past i sik­te. Sna­ra­re kom­mer bu­tiks­ut­bu­det att gle­sas ut ännu mer.Ur mil­jö­syn­punkt kan det inte vara nå­gon po­äng att pres­sa män­ni­skor till långa bil­re­sor, re­sor som of­tast är läng­re än till stä­der­nas ci­ty­kär­nor. I stäl­let bor­de det gö­ras lätt och bil­ligt att par­ke­ra från ti­dig kväll och hela hel­ger­na, in­klu­si­ve lör­da­gar. Af­färs­li­vet längs ga­tor­na är en vik­tig del i det som ska­par sta­dens puls. Po­li­ti­ker­na bor­de gå han­deln till mö­tes.

Lars J Eriksson, chefredaktör Skånska Dagbladet, C.
Så här jobbar Norra Skåne med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.
Annons
Annons
Annons
Annons