Med öns­kan om en vit jul

ledare Ju­le­tid, ju­le­frid. Bar­nens hög­tid. Le­di­ga da­gar, lata da­gar. Ögon som glitt­rar i kapp med jul­gra­nens ljus. Vi har alla en bild av vad ju­len är, vad ju­len ska vara.
Publicerad 15 december 2014 • Uppdaterad 25 november 2021

 För många blir det ock­så så. Visst finns jul­stres­sen där ibland, visst kan det vara job­bigt att hinna med alla mås­ten, alla be­sök – men på det hela ta­get är ju­len en gläd­jens hög­tid.

Men som alla lång­hel­ger är det för en del barn en tid som präg­las av ont i ma­gen. Att inte rik­tigt veta vad som vän­tar där hem­ma när var­da­gens ru­ti­ner bryts. När jul­bord följs av jul­bord, med öl, vin och snaps. När mam­ma kan dric­ka hela kväl­len, ef­ter­som in­get jobb vän­tar da­gen där­på. När tom­ten inte kom­mer, för han fast­na­de med flas­kan i ga­ra­get.

För många är ock­så det­ta ju­len. Till skill­nad mot un­der ter­mi­ner­na finns ingen sko­la att gå till, inga van­li­ga fö­re­nings­ak­ti­vi­te­ter, få öpp­na fri­tids­går­dar.På se­na­re år har barn som väx­er upp i fa­mil­jer med miss­bruk fått ökad upp­märk­sam­het. Det finns även en stör­re med­ve­ten­het om att det be­hö­ver fin­nas ak­ti­vi­te­ter för barn och ung­do­mar ock­så un­der lo­ven. Kom­mu­ner och fö­re­ning­ar för­sö­ker se till så att inte allt är stängt.Det­ta med för­äld­rar som dric­ker för myc­ket är själv­klart inte verk­lig­he­ten för de fles­ta.

Na­tur­ligt­vis kan barn ibland kän­na osä­ker­het och obe­hag av att för­äld­rar­na blir kons­ti­ga och an­nor­lunda när de druc­kit al­ko­hol, utan att för­äld­rar­na i nå­gon ob­jek­tiv me­ning har pro­blem med al­ko­hol. Men ett par hund­ra tu­sen barn väx­er upp i fa­mil­jer där al­ko­hol el­ler and­ra dro­ger tar allt­för myc­ket plats. I de fles­ta fall har om­giv­ning­en ingen aning, inte ar­bets­kam­ra­ter, inte che­fer, inte gran­nar.Den sto­ra ma­jo­ri­te­ten av des­sa för­äld­rar vill sina barn väl och äls­kar dem. De för­sö­ker ge sina barn jul­gläd­je. Väl­digt många för­sö­ker bry­ta sitt be­ro­en­de och sitt de­struk­ti­va dric­kan­de. Men det är inte lätt. Vi har ett sam­häl­le där myc­ket kret­sar kring al­ko­ho­len, sam­ti­digt som det är många som inte vill be­rät­ta för hela värl­den om sina al­ko­hol­pro­blem, även om de själ­va kom­mit till in­sikt. Det be­ty­der att ju­le­tid är en tid full av fall­gro­par. Jul­av­slut­ning­ar, jul­bord och jul­klap­par.

Även om det i dag är så att de fles­ta ar­bets­plat­ser som bju­der på jul­lunch hål­ler det al­ko­hol­fritt, är det an­nat om jul­ma­ten äts kvälls­tid. Visst kan det ver­ka trev­ligt att ge de an­ställ­da öl från det lo­ka­la bryg­ge­ri­et i jul­gå­va, el­ler sam­la ihop till en fin whis­ky till che­fen.

Det är när de idé­er­na kom­mer som man ska tän­ka på de barn som vän­tar på ju­len med ont i ma­gen och på hur lite vi egent­li­gen vet om var­and­ra. Kan­ske är det den påtrugade jul­ö­len på jul­av­slut­ning­en som ra­se­rar en fram­gångs­rik pe­ri­od av nyk­ter­het och le­der till en be­ru­sad tom­te i ga­ra­get?Att sat­sa på en vit jul, utan al­ko­hol, i sam­band med jul­fi­ran­den på ar­bets­plat­ser och i fö­re­ning­ar bor­de vara själv­klart. Det är ett en­kelt sätt att se till att inte bi­dra till att nå­gon får sin jul för­störd och gör det enk­la­re den dag ni verk­li­gen bör­jar miss­tän­ka att nå­gon dric­ker för myc­ket.

Den som vill ut­ma­na sig själv kan ock­så tes­ta att ha en helt vit jul – att av­stå från al­ko­hol un­der jul­hel­gen. Gör det som ett test. Om du inte kla­rar av det trots att du be­stämt dig kan det vara dags att fun­de­ra över hur vik­tig al­ko­ho­len är i ditt liv.

Jo­han Ör­jes
Så här jobbar Norra Skåne med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.