Gör job­bet klart, Trafikverket!

ledare Trafikverket, som har an­svar för så­väl järn­vä­gar som vä­gar och an­nan in­fra­struk­tur, har just be­slu­tat att skju­ta på fram­ti­den en del nöd­vän­di­ga järnvägsupprustningar.
Publicerad 25 december 2014 • Uppdaterad 25 november 2021

Trafikverket, som har an­svar för så­väl järn­vä­gar som vä­gar och an­nan in­fra­struk­tur, har just be­slu­tat att skju­ta på fram­ti­den en del nöd­vän­di­ga järnvägsupprustningar. Skul­den läg­ger ver­ket på riks­da­gen, som rös­ta­de ige­nom en an­nan bud­get än den re­ger­ing­en lagt fram och som in­ne­höll nå­got mind­re peng­ar till Trafikverket.Men det här är ett svep­skäl, det för­står alla som vet nå­got om tra­fik­pla­ner­ing. Trafikverket bör­ja­de na­tur­ligt­vis inte pla­ne­ra sina in­ve­ster­ing­ar för näs­ta år så sent som i slu­tet av ok­to­ber, när re­ger­ing­ens bud­get­för­slag la­des fram. Så sto­ra in­ve­ster­ing­ar som det hand­lar om för 2015 års pla­ne­ra­de ban­ar­be­ten har va­rit kla­ra be­tyd­ligt läng­re.Där­för är Tra­fik­ver­kets för­sök att göra po­li­tik av sin egen bris­tan­de pla­ner­ings­för­må­ga orim­ligt. Det var inte den ute­bliv­na mil­jar­den som or­sa­ka­de Tra­fik­ver­kets peng­a­pro­blem utan ver­kets egna bris­ter.Att Trafikverket tän­ker skju­ta upp kontaktledningsbyten på söd­ra stam­ba­nan mel­lan Häss­le­holm och Lund är oan­sva­rigt. Det är för­stå­e­ligt att SJ, som kör tåg på den då­ligt un­der­håll­na ba­nan, rea­ge­rar. Att Trafikverket skyl­ler på riks­dags­be­slu­tet är ”var­ken ac­cep­ta­belt el­ler tro­vär­digt”, sä­ger SJ:s vd Cris­ter Fritz­son i Da­gens Nyheter. Där träf­far han hu­vu­det på spi­ken. Upp­rust­ning­en var pla­ne­rad re­dan i slu­tet på som­ma­ren – före va­let – och där­för är det orim­ligt att skyl­la änd­ra­de pla­ner på riks­dags­be­slu­tet långt se­na­re.Att skyl­la på riks­dags­be­slu­tet kan den so­ci­al­de­mo­kra­tis­ka in­fra­struk­tur­mi­nis­tern Anna Jo­hans­son göra. Det hör till det po­li­tis­ka spe­let. Men en myn­dig­het ska inte bluf­fa in­för med­bor­gar­na. Det sän­ker tro­vär­dig­he­ten yt­ter­li­ga­re för Trafikverket, som re­dan har då­ligt an­se­en­de.Nu mås­te tra­fik­ver­ket ta sig sam­man och prio­ri­te­ra om så att upp­rust­ning­en av stam­ba­nan mel­lan Lund och Häss­le­holm verk­li­gen ut­förs som ut­lo­vat näs­ta år. allt an­nat är oac­cep­ta­belt.

bottom
Så här jobbar Norra Skåne med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.