Fler kvin­nor be­hövs

Opinion An­de­len kvin­nor i de sto­ra börs­bo­la­gens sty­rel­ser är en sym­bol­frå­ga för jäm­ställd­he­ten.

Ju­sti­tie­mi­nis­ter Mor­gan Jo­hans­son (S) ar­be­tar med en kvoteringslagstiftning, som ska läg­gas fram näs­ta år.
Om re­ger­ing­en läg­ger fram den blir Sverige bara ett land av många som har köns­kvo­ter­ing av börs­bo­la­gens sty­rel­ser. Så­da­na la­gar finns i bland an­nat Nor­ge, Frank­ri­ke, Ita­li­en och Ne­der­län­der­na. Frå­gan har ock­så dis­ku­te­rats inom EU.

Det är tvek­samt om lag­stift­ning är rätt väg att gå, ef­ter­som det finns prin­ci­pi­el­la in­vänd­ning­ar med hän­vis­ning till ägan­de­rät­ten. Men att lag­stift­ning är en ef­fek­tiv me­tod vi­sas av att det är län­der­na som in­fört kra­vet i lag som har högst an­del kvin­nor i sty­rel­ser­na.
Även ho­tet om lag­stift­ning är ef­fek­tivt. Det vi­sas av ut­veck­ling­en i Sverige. I bör­jan av 2000-ta­let var Mar­ga­re­ta Win­berg (S) jäm­ställd­hets­mi­nis­ter. Hon lan­se­ra­de idén om att lag­stif­ta om köns­kvo­ter­ing i börs­bo­la­gens sty­rel­ser, och det vi­sa­de sig ge ef­fekt på bo­lags­stäm­mor­na di­rekt. An­de­len kvin­nor öka­de snabbt de förs­ta åren på 2000-ta­let till när­ma­re 20 pro­cent.

När Al­li­an­sen bil­da­de re­ger­ing skrin­la­des kvoteringsplanerna och kvin­no­an­de­len öka­de inte läng­re nämn­värt – förr­än val­å­ret 2010 när det fanns ”risk” för re­ger­ings­skif­te. Det blev inte så och kvin­no­an­de­len öka­de inte utan till och med mins­ka­de nå­got. Fi­nans­mi­nis­ter An­ders Borg (M) an­tyd­de då tan­kar på kvo­ter­ing – och an­de­len öka­de.

I år, med den nya re­ger­ing­ens pla­ner på kvoteringslagstiftning ökar an­de­len kvin­nor re­kord­myc­ket och kom­mer upp i 30 pro­cent. Ho­tet om kvo­ter­ing till­sam­mans med en ökad med­ve­ten­het inom bo­lags­led­ning­ar­na att mer blan­da­de sty­rel­ser, inte bara köns­mäs­sigt, har eko­no­mis­ka för­de­lar har gett ef­fekt.
Fler kvin­nor be­hövs allt­så, inte bara i sty­rel­ser­na utan även på and­ra le­dan­de pos­ter i fö­re­ta­gen. För­hopp­nings­vis för­står bo­lags­led­ning­ar­na det, utan lag­stift­ning.

Dagens fråga

Vill du ha söndagsöppet på Systembolaget?

Loading ... Loading ...