En re­ger­ing som stäng­er dör­rar för ung­do­mar

Opinion Med sin bud­get ris­ke­rar re­ger­ing­en att åter­gå till ett sam­häl­le som hell­re skri­ver ut de mest ut­sat­ta ur ge­men­ska­pen än ger dem låg­lö­ne­jobb.

So­ci­al­de­mo­kra­ter­nas ide­al­bild är ett Sverige där alla har det un­ge­fär lika bra. Ett fast, sä­kert jobb med gans­ka bra lön där vi ska vara pro­duk­ti­va och duk­ti­ga och få bra väl­färd som tack. Det ta­las myc­ket om att vi ska kon­kur­re­ra med ”högt kun­skaps­in­ne­håll”, inte ”låg­lö­ne­jobb”.

Pro­ble­met med uto­pi­er är att de förr el­ler se­na­re mö­ter verk­lig­he­ten. Alla kan inte gå två år på Komvux och se­dan bli hög­pro­duk­ti­va da­ta­tek­ni­ker redo att möta den so­ci­al­de­mo­kra­tis­ka dröm­men. Även den som se­na­re i li­vet kan ha ett kun­skaps­in­ten­sivt yrke be­hö­ver få till­gång till en ar­bets­plats, kom­ma in i sam­häl­let, få en egen för­sörj­ning, ti­di­ga­re i li­vet än man kan för­vän­tas vara klar på hög­sko­lan.

Vägen dit kom­mer att gå ge­nom bran­scher som ho­tell, re­stau­rang, städ­ning, barn­pass­ning och vård. Det vill säga pre­cis de de­lar av arbetsmarknaden re­ger­ing­en ver­kar an­stränga sig till sitt yt­ter­sta för att be­skat­ta och av­gifts­be­läg­ga bort.

Vad hän­der med dem som inte kla­rar av den hög­pro­duk­ti­va dröm­men? Den ti­di­ga­re S-lös­ning­en var att stänga grän­ser­na för fler nya med­bor­ga­re och sjuk­skri­va ut dem som fanns ur sam­häl­let. Det or­sa­ka­de pas­si­vi­ser­ing, sjuk­dom och bi­drags­be­ro­en­de för många och ef­ter hand, allt hög­re av­gif­ter för sta­ten.
Det kan inte vara en lös­ning att gå till­ba­ka till.

Dagens fråga

Har du bra munhälsa?

Loading ... Loading ...