Tuf­fa be­slut för kon­tro­ver­siell ny finsk re­ger­ing

Opinion Ef­ter Cen­terns stor­se­ger i det fins­ka riks­dags­va­let har nu Juha Si­pi­lä fått ihop en ny re­ger­ing (bara 14 mi­nist­rar) med de två näst störs­ta par­ti­er­na – Sann­fin­län­dar­na och Sam­lings­par­ti­et.

De sann­fin­länds­ka stats­rå­den är kon­tro­ver­siel­la. Den EU-kri­tis­ke par­ti­le­da­ren Timo Soini blir ut­ri­kes- och EU-mi­nis­ter. Förhoppningsavis kan han hål­la tung­an i styr, så det inte blir di­plo­ma­tis­ka för­veck­ling­ar. Den nye justitie- och ar­bets­mi­nis­tern Jari Lind­ström har ut­ta­lat sig för döds­straff men får inte dri­va det.
Den av­gå­en­de stats­mi­nis­tern Alex­an­der Stubb, par­ti­le­da­re för Sam­lings­par­ti­et, blir fi­nans­mi­nis­ter.

Bland Cen­terns mi­nist­rar märks särskilt för­re EU-kom­mis­sio­nä­ren Olli Rehn som blir när­ings­mi­nis­ter. Han har re­dan flag­gat för att om­prö­va Fin­lands kärnkraftssatsning. Fö­re­ta­ga­ren Anna Ber­ner, färsk i po­li­ti­ken, blir kom­mu­ni­ka­tions­mi­nis­ter, och familje- och om­sorgs­mi­nis­ter­pos­ten de­las av Juha Rehula och An­ni­ka Saarikko på grund av ”Saarikkos fa­mil­je­si­tua­tion som små­barns­mor”.

Ge­nom fle­ra ut­skott inom re­ger­ing­en ser Si­pi­lä till att ta kon­troll över po­li­ti­ken. Den ska inte spre­ta som i den för­ra re­ger­ing­en.
Re­ger­ings­pro­gram­met ut­lo­var sto­ra be­spar­ing­ar i de of­fent­li­ga ut­gif­ter­na. Det finns lik­he­ter med Sve­ri­ges 1990-ta­lsbud­get­sa­ner­ing.
Spe­ci­ellt för Fin­land är att Si­pi­lä an­ger ”vill­ko­ra­de be­spar­ing­ar”, som inte ge­nom­förs om par­ti­er­na på arbetsmarknaden kan enas om ett sam­hälls­för­drag. Det be­hö­ver Fin­lands eko­no­mi.
Yng­ve Su­nes­son

Dagens fråga

Vill du ha söndagsöppet på Systembolaget?

Loading ... Loading ...