För bråttom, Annie Lööf! Arkivbild: TT

Ta det var­ligt med Nato-frå­gan

Cen­terns par­ti­sty­rel­se vill änd­ra par­ti­ets tra­di­tio­nel­la al­li­ans­fri­hets­po­li­tik till att fö­re­språ­ka svenskt Nato-med­lem­skap. Det är dock ingen enig sty­rel­se som fat­tat be­slu­tet, som ska de­bat­te­ras på riks­stäm­man om tre vec­kor – någ­ra re­ser­van­ter finns.
Det ga­ran­te­rar att det blir en liv­lig de­batt, vil­ket är nöd­vän­digt i en så av­gö­ran­de frå­ga. Att för­änd­ring­ar i den sä­ker­hets­po­li­tis­ka si­tu­a­tio­nen krä­ver en för­ny­ad ana­lys och kan­ske ett nytt ställ­nings­ta­gan­de är in­get att pro­te­ste­ra mot. Men när Cen­tern äg­nat de se­nas­te må­na­der­na åt att ar­gu­men­te­ra för be­ho­vet av en för­dju­pad ut­red­ning om Sve­ri­ges in­ter­na­tio­nel­la för­svars­sam­ar­be­te – och ock­så nått fram­gång i det kra­vet – bor­de re­sul­ta­tet av den­na ana­lys in­vän­tats in­nan fo­ten sat­tes ned för den hel­om­vänd­ning som det in­ne­bär att nu för­or­da med­lem­skap i Nato.
Al­li­ans­fri­he­ten har in­get egen­vär­de. Den är till för att stär­ka Sve­ri­ges möj­lig­het att be­va­ra obe­ro­en­det och hål­la lan­det utan­för krig.
I 200 år har al­li­ans­fri­he­ten hjälpt till att nå just de må­len. I hur stor grad just den för­da po­li­ti­ken lyc­ka­des hål­la Sverige utan­för and­ra världs­kri­get och vad som var slump el­ler be­rod­de på att Sverige inte hade sam­ma stra­te­gis­ka vär­de som Nor­ge och Dan­mark kan dis­ku­te­ras. Även om Sverige un­der det kal­la kri­get hade ett hem­ligt men nära sam­ar­be­te med USA, främst på un­der­rät­tel­se­om­rå­det, och Sovjetunionen, inte minst på grund av spio­nen Wen­ner­ström, viss­te om det, re­spek­te­ra­des al­li­ans­fri­he­ten och den åsyf­ta­de ne­ut­ra­li­te­ten i krig hade tro­vär­dig­het.
Frå­gan är nu, som bland an­nat den sär­skil­de ut­re­da­ren Ber­tel­man pe­kat på i sin rap­port till För­svars­be­red­ning­en, om tro­vär­dig­he­ten är kvar, med tan­ke på det allt när­ma­re sam­ar­be­te som Sverige byggt upp med Nato och det ut­ta­la­de stöd för EU- och grann­län­der­na som svens­ka re­ger­ing­ar se­dan 1990-ta­let har ut­ta­lat. Det är mo­ti­vet till den för­dju­pa­de ut­red­ning som Ber­tel­man re­kom­men­de­ra­de och som riks­da­gen be­ställt.
I un­ge­fär sam­ma si­tu­a­tion som Sverige är Fin­land. Där har re­ger­ing­ar­na un­der se­na­re år inte av­vi­sat möj­lig­he­ten till Nato-med­lem­skap i fram­ti­den och ock­så lå­tit ut­re­da frå­gan vid ett par till­fäl­len. Men det har inte va­rit ak­tu­ellt att lyf­ta frå­gan och opi­nio­nen är – lik­som i Sverige – klart emot.
Fram­för­allt är de le­dan­de po­li­ti­ker­na i Fin­land an­ge­läg­na om att sam­ord­na pro­ces­sen, om den ska leda till med­lem­skap. Det bor­de även svens­ka po­li­ti­ker vara. När C-led­ning­en nu sä­ger att pro­ces­sen ska på­bör­jas ”ge­men­samt med Fin­land” hade det va­rit bra om kon­tak­ter åt­min­sto­ne med fins­ka Cen­tern fö­re­kom­mit och re­do­vi­sats, istäl­let för att bara klist­ras på i en bi­sats i sis­ta me­ning­en i ar­ti­keln där den nya lin­jen pre­sen­te­ras.
Som­li­ga gör en po­äng av att de fyra al­li­ans­par­ti­er­na nu ver­kar ham­na på sam­ma Nato-po­si­ti­va lin­je. Men det räc­ker inte. Dels mås­te en så vik­tigt frå­ga be­slu­tas i bre­da­re sam­för­stånd, dels är al­li­an­sen långt från egen ma­jo­ri­tet, och Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na är star­ka­re mot­stån­da­re till Nato än Socialdemokraterna.
I mån­dags skrev för­svars­mi­nis­ter Pe­ter Hult­qvist (S) att re­ger­ing­en vill för­dju­pa det mi­li­tä­ra sam­ar­be­tet med USA. Skill­na­den mel­lan det och med­lem­skap i Nato är inte mils­vid.
Ock­så där­för, för att söka brett sam­för­stånd om den svens­ka sä­ker­hets­po­li­ti­ken, är en mer för­sik­tig lin­je att re­kom­men­de­ra för Cen­ter­stäm­man om tre vec­kor.
Det finns skäl att om­prö­va det de­fi­ni­ti­va ne­jet till Nato till för­mån för en finsk in­ställ­ning att op­tio­nen ska fin­nas och ana­ly­se­ras. Men det finns ingen an­led­ning att has­ta fram ett be­slut utan nog­grann och bred ana­lys.

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Är du rädd för att det ska börja brinna hemma?

Loading ... Loading ...