Snab­ba­re väg till jobb

Alla har vi nog bör­jat för­stå att det här med pen­sion vid 65 inte är själv­klart. Vi le­ver läng­re och da­gens 65-år­ing­ar är i ett be­tyd­ligt bätt­re skick än går­da­gens pen­sio­nä­rer.
Sam­ti­digt var det inte så många de­cen­ni­er se­dan pen­sions­ål­dern för sto­ra grup­per fak­tiskt var 67 år, och det bör­jar bli allt­mer rim­ligt att se det som den nor­ma­la pen­sions­ål­dern i fram­ti­den. Se­dan kom­mer vi kan­ske så små­ning­om att kom­ma upp till 75 år (som Fred­rik Rein­feldt ta­la­de om här­om­året).
Det hand­lar om ett ge­nom­snitt. De­lar av be­folk­ning­en job­bar läng­re än till 65 år och många går i pen­sion ti­di­ga­re. Ten­den­sen finns att vi job­bar läng­re och går i pen­sions se­na­re.

Men ska vi kla­ra fram­ti­dens ut­ma­ning­ar hand­lar det inte bara om att för­länga ar­bets­å­ren i slu­tet. Det hand­lar ock­så om att kom­ma in på arbetsmarknaden ti­di­ga­re. Här går ut­veck­ling­en i fel rikt­ning.
SCB har gjort en jäm­fö­rel­se med si­tu­a­tio­nen för 30 år se­dan och vi­sat att det drö­jer allt läng­re in­nan ung­do­mar bör­jar ar­be­ta. 1985 hade 75 pro­cent av alla ung­do­mar bör­jat ar­be­ta re­dan när de fyllt 21 år – och då hade un­ge­fär hälf­ten av dem dess­utom hun­nit med att gå ige­nom en mi­li­tär ut­bild­ning på minst drygt ett halv­år.

Är 2000 var det först vid 27 års ål­der som 75 pro­cent av ung­do­mar­na var ute i för­värvs­li­vet, och nu yt­ter­li­ga­re ett och ett halvt de­cen­ni­um se­na­re är det först vid 29 års ål­der som tre fjär­de­de­lar av en ung­doms­kull är ute i jobb.
Till en del för­kla­ras det­ta av att fler be­hö­ver gå läng­re ut­bild­ning­ar för att få jobb, till följd av höj­da krav i sam­häl­let.
Men en be­ty­dan­de för­klar­ing är ock­så att det drö­jer län­ge från det att man läm­nar gym­na­sie­sko­lan till dess de hög­re stu­di­er­na på­bör­jas. Det­ta trots att kil­lar­na inte läng­re be­hö­ver göra mi­li­tär­tjänst.

Var­je år som eta­bler­ing­en på arbetsmarknaden drö­jer är kost­sam, både för in­di­vi­den och sam­häl­let. Det hand­lar om skat­te­in­täk­ter i dag, och där­med re­sur­ser till väl­fär­den. Det hand­lar om pen­sion i fram­ti­den och när det kom­mer att vara möj­ligt att ta ut en rim­lig pen­sion.
Det finns där­för all an­led­ning att ar­be­ta med att få en snab­ba­re väg till jobb – vare sig det gäl­ler ett ar­be­te som krä­ver hög­sko­le­ut­bild­ning el­ler inte.

Det be­hövs na­tur­ligt­vis många åt­gär­der. Det grund­läg­gan­de kra­vet är att gym­na­sie­sko­lan blir bätt­re på sitt upp­drag. Ele­ver­na be­hö­ver kla­ra ut­bild­ning­en i tid och de ele­ver som går pro­gram och in­rikt­ning­ar för att få hög­sko­le­be­hö­rig­het ska ock­så lyc­kas med det.
Men det be­hövs ock­så an­nat. Inte minst be­hö­ver vi för­stå mer av vad det är som gör att det drö­jer läng­re in­nan ung­do­mar bör­jar ar­be­ta.
Be­ror det på att ung­do­mar i dag inte vet vad de vill? Hand­lar det om att hög­sko­lan till del bli­vit en ar­bets­mark­nads­po­li­tisk åt­gärd? Är det re­sor i värl­den som för­se­nar in­trä­det i hög­sko­lans värld och yr­kes­li­vet?

En sak är i var­je fall klar. Ska vi i fram­ti­den överhuvudtaget kun­na gå i pen­sion, mås­te ung­do­mar­na bör­jar ar­be­ta in­nan de bli­vit me­del­ål­ders.

Dagens fråga

Tror du att Malmö FF går vidare i Europa League?

Loading ... Loading ...