GDPR Illustration

Ta del av våra användarvillkor

Med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) har vi uppdaterat våra användarvillkor så att det framgår vilka uppgifter vi samlar in från dig – och vad vi använder dem till. När du besöker våra webbplatser och appar samlar vi in uppgifter från dig för att förbättra din användarupplevelse. Det inkluderar även vilka annonser vi visar för dig.

Snab­ba­re väg till jobb

Krönika Ska vi i fram­ti­den överhuvudtaget kun­na gå i pen­sion, mås­te ung­do­mar­na bör­jar ar­be­ta in­nan de bli­vit me­del­ål­ders.
Opinion • Publicerad 8 december 2015 • Uppdaterad 24 november 2021

Alla har vi nog bör­jat för­stå att det här med pen­sion vid 65 inte är själv­klart. Vi le­ver läng­re och da­gens 65-år­ing­ar är i ett be­tyd­ligt bätt­re skick än går­da­gens pen­sio­nä­rer. Sam­ti­digt var det inte så många de­cen­ni­er se­dan pen­sions­ål­dern för sto­ra grup­per fak­tiskt var 67 år, och det bör­jar bli allt­mer rim­ligt att se det som den nor­ma­la pen­sions­ål­dern i fram­ti­den. Se­dan kom­mer vi kan­ske så små­ning­om att kom­ma upp till 75 år (som Fred­rik Rein­feldt ta­la­de om här­om­året).Det hand­lar om ett ge­nom­snitt. De­lar av be­folk­ning­en job­bar läng­re än till 65 år och många går i pen­sion ti­di­ga­re. Ten­den­sen finns att vi job­bar läng­re och går i pen­sions se­na­re.

Men ska vi kla­ra fram­ti­dens ut­ma­ning­ar hand­lar det inte bara om att för­länga ar­bets­å­ren i slu­tet. Det hand­lar ock­så om att kom­ma in på arbetsmarknaden ti­di­ga­re. Här går ut­veck­ling­en i fel rikt­ning. SCB har gjort en jäm­fö­rel­se med si­tu­a­tio­nen för 30 år se­dan och vi­sat att det drö­jer allt läng­re in­nan ung­do­mar bör­jar ar­be­ta. 1985 hade 75 pro­cent av alla ung­do­mar bör­jat ar­be­ta re­dan när de fyllt 21 år – och då hade un­ge­fär hälf­ten av dem dess­utom hun­nit med att gå ige­nom en mi­li­tär ut­bild­ning på minst drygt ett halv­år.

Är 2000 var det först vid 27 års ål­der som 75 pro­cent av ung­do­mar­na var ute i för­värvs­li­vet, och nu yt­ter­li­ga­re ett och ett halvt de­cen­ni­um se­na­re är det först vid 29 års ål­der som tre fjär­de­de­lar av en ung­doms­kull är ute i jobb.Till en del för­kla­ras det­ta av att fler be­hö­ver gå läng­re ut­bild­ning­ar för att få jobb, till följd av höj­da krav i sam­häl­let. Men en be­ty­dan­de för­klar­ing är ock­så att det drö­jer län­ge från det att man läm­nar gym­na­sie­sko­lan till dess de hög­re stu­di­er­na på­bör­jas. Det­ta trots att kil­lar­na inte läng­re be­hö­ver göra mi­li­tär­tjänst.

Var­je år som eta­bler­ing­en på arbetsmarknaden drö­jer är kost­sam, både för in­di­vi­den och sam­häl­let. Det hand­lar om skat­te­in­täk­ter i dag, och där­med re­sur­ser till väl­fär­den. Det hand­lar om pen­sion i fram­ti­den och när det kom­mer att vara möj­ligt att ta ut en rim­lig pen­sion.Det finns där­för all an­led­ning att ar­be­ta med att få en snab­ba­re väg till jobb – vare sig det gäl­ler ett ar­be­te som krä­ver hög­sko­le­ut­bild­ning el­ler inte.

Det be­hövs na­tur­ligt­vis många åt­gär­der. Det grund­läg­gan­de kra­vet är att gym­na­sie­sko­lan blir bätt­re på sitt upp­drag. Ele­ver­na be­hö­ver kla­ra ut­bild­ning­en i tid och de ele­ver som går pro­gram och in­rikt­ning­ar för att få hög­sko­le­be­hö­rig­het ska ock­så lyc­kas med det.Men det be­hövs ock­så an­nat. Inte minst be­hö­ver vi för­stå mer av vad det är som gör att det drö­jer läng­re in­nan ung­do­mar bör­jar ar­be­ta. Be­ror det på att ung­do­mar i dag inte vet vad de vill? Hand­lar det om att hög­sko­lan till del bli­vit en ar­bets­mark­nads­po­li­tisk åt­gärd? Är det re­sor i värl­den som för­se­nar in­trä­det i hög­sko­lans värld och yr­kes­li­vet?

En sak är i var­je fall klar. Ska vi i fram­ti­den överhuvudtaget kun­na gå i pen­sion, mås­te ung­do­mar­na bör­jar ar­be­ta in­nan de bli­vit me­del­ål­ders.

Jo­han Ör­jes
Så här jobbar Norra Skåne med journalistik. Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.