Vecka 44 noterades 0,46 fall per 100 000 invånare i Skåne med calicivirus mot 1,88 i Stockholm. Arkivbild

Psykisk ohälsa bakom ökad sjukfrånvaro

Osby Ersättningen från försäkringskassan när det gäller sjukdom har ökat kraftigt i Osby kommun under de senaste fem åren.
Trenden syns i hela landet och sammantaget är det främst de psykiatriska diagnoserna som bidragit till ökningen.

Sjukpenningtalet i Osby kommun har under de senaste fem åren ökat från 5,5 dagar per person och år till 9,8 dagar.
Siffrorna avser de dagar som försäkringskassan betalar ut sjuk- och rehabiliteringspenning. Här ingår alltså inte de 14 första sjukdagarna som arbetsgivaren står för.

I höstas presenterade regeringen ett åtgärdsprogram för att minska sjukfrånvaron och därmed förhoppningsvis också öka hälsan.
Målet är att sjukpenningtalet år 2020 ska ha sjunkit till nio dagar per person och år.
Idag ligger siffran på 10,3 dagar i snitt i landet och trenden är tydligt uppåtgående.
Om inget görs spår försäkringskassan att siffran i stället kommer att ligga på runt 13 dagar när vi når 2020
Särskilt viktigt är det att bromsa den psykiska ohälsan eftersom det är den som står för den största ökningen. Detta gäller i landets samtliga län.

Psykiatriska diagnoser har gått från att för tio år sedan utgöra 17 procent av alla påbörjade sjukfall i landet till att i dagsläget utgöra cirka en fjärdedel.
I Osby kommun har sjukpenningtalet ökat från 5,5 dagar till 9,8 dagar sedan i början av 2012. Tittar man på endast kvinnorna har deras ersättningsdagar gått från 6,7 till 12,7 dagar per år. Motsvarande siffror för männen är 4,3 till 7,2.
De senaste årens ökning beror på en rad samverkande faktorer enligt Per-Erik Bengtsson som är analytiker på försäkringskassan.
– En bidragande orsak är det förändrade regelsystemet som genomfördes 2008. Då skärptes reglerna för sjukersättning. De som tidigare fick sjukersättning, eller det man i dagligt tal kallat sjukpension, stannade nu i stället kvar som sjukskrivna
Per-Erik Bengtsson menar att detta inte behöver vara något negativt.
– När man väl fått sjukersättning är det ovanligt att man kommer tillbaka i arbete. Det är annorlunda om man är sjukskriven.

En annan faktor som påverkar sjukfrånvaron är en ökad sysselsättning i samhället.
– Ju fler som befinner sig i arbete ju fler kan bli sjukskrivna, förklarar Per-Erik Bengtsson.
En annan aspekt när det gäller sjukfrånvaro är den så kallade ”upplevda hälsan”.
– Man har kunnat konstatera att det över tid inte sker så stora förändringar när det gäller hälsan, berättar Per-Erik Bengtsson. Däremot kan det vara så att flera upplever en känsla av att inte kunna eller orka jobba. Man har särskilt kunnat notera detta i en tid då sysselsättningen ökar. Flera personer tenderar helt enkelt att hamna närmare gränsen för sjukskrivning.

En ytterligare faktor när det gäller sjukfrånvaro kan vara att arbetsgivare, läkare och försäkringskassa tappar fokus på frågan under en tid när sjukfrånvaron är exceptionellt låg.
– Efter 2010 har sjukfrånvaron ökat år från år vilket delvis kan bero på att varken läkare eller försäkringskassa ägnat frågan tillräckligt stor uppmärksamhet.

Senaste nytt omOsby

Dagens fråga

Är du sportlovsledig?

Loading ... Loading ...