Barnen är mest ut­satta

Opinion Var­för vill rege­ringen in­fö­ra nya hin­der mot familjeåterförening om barn­kon­ven­tionen ska bli lag och över­ord­nad flyk­ting­lag­stift­ningen?
Opinion • Publicerad 24 juni 2016 • Uppdaterad 13 december 2021
Flyktingbarn ska få återförenas med familjen.                 Foto: TT
Flyktingbarn ska få återförenas med familjen. Foto: TT

Barn­kon­ven­tionen ska bli svensk lag, säger rege­ringen. Re­dan i höst ska ett för­slag läg­gas fram för riks­dagen.

Ge­nom att FN:s barn­kon­ven­tion ra­ti­fi­cerats ska den re­dan gälla i Sve­ri­ge vid all rätts­til­lämp­ning, Den prak­tiska be­ty­del­sen av att göra den till egen lag är tro­li­gen inte så stor.

Ändå är det rätt att göra det – om den verk­li­gen blir över­ord­nat all an­nan lag­stiftning, vil­ket inte gäller i dag. Men det är inte tro­ligt att det är rege­ringens av­sikt.

I tis­dags be­slutade näm­li­gen riks­dagen på rege­ringens för­slag men med stor ma­jo­ri­tet att god­känna nya re­gler för flyk­ting­po­li­tiken. Den del som är mest värd att kri­ti­sera är att familjeåterföreningar inte läng­re ska bli det nor­mala när små barn är åt­skilda från sina för­äl­drar. Tvärt­om ska fa­miljer nor­malt inte åter­fö­renas. De sy­ri­er som flytt från kriget klassas of­tast inte som flyk­tingar utan som skydds­be­hö­van­de och får där­med inte rätt till familjeåterförening.

Det här strider klart mot Barn­kon­ven­tionen. I den­na slås fast att alla barn har rätt att åter­fö­renas med sin fa­milj om fa­miljen splittrats. Var­för vill rege­ringen (S och MP) in­fö­ra nya hin­der i flyk­ting­po­li­tiken mot familjeåterförening om barn­kon­ven­tionen ska bli lag och över­ord­nad flyk­ting­lag­stift­ningen?

Rädda Barnen har till­sam­mans med många an­dra or­ga­ni­sa­tioner för­sökt bilda opi­ni­on mot de nya flyk­ting­re­glerna. Det är inte bara av for­mella skäl. Barn hör till de mest ut­satta, och om barn inte sär­be­handlas po­si­tivt i flyk­ting­po­li­tiken drabbas de hårdare än an­nars. Fler barn ris­kerar att dö på Me­del­ha­vet och an­dra flykt­vägar.

Även för­äl­drar med barnen kvar i en krigs­zon el­ler i ett då­ligt fun­gerande flyk­ting­lä­ger drabbas hårt och fun­gerar säm­re här. Vil­ken mam­ma el­ler pap­pa orkar en­ga­gera sig i språk­in­lär­ning el­ler an­dra in­te­gra­tions­åt­gärder när tankarna stän­digt går till barnen som finns i en osä­ker si­tua­tion långt bor­ta? Även för att un­der­lätta in­teg­ra­tionen borde familjeåterföreningar un­der­lättas.

Yng­ve Sunesson
Så här jobbar Norra Skåne med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.