Ar­be­tet mot ex­tre­mism måste fort­sätta

Opinion Ar­be­tet måste bli än mer ef­fek­tivt och med­ve­tet i alla kom­muner. Att sam­ord­na­ren får fort­sätta till 2018 är där­för bra.
Opinion • Publicerad 30 juni 2016 • Uppdaterad 30 november 2021

Den na­tio­nella sam­ord­na­ren mot vålds­be­jakande ex­tre­mism, ti­digare Mona Sahlin, nu Daniel Nor­lan­der, och snart Hil­le­vi Engström, kommer att fort­sätta sitt ar­be­te. Det är en vik­tig upp­gift för att både na­tio­nellt och lo­kalt på ett sy­ste­ma­tiskt sätt för­söka mot­verka ex­tre­mister från att gå från tan­ke till hand­ling.

De­fi­ni­tions­mäs­sigt har sam­ord­na­ren an­svar för så­väl na­zis­tisk som is­la­mis­tisk och anar­kis­tisk ex­tre­mism om den går till våld­sam­heter. I prak­tiken har sam­ord­na­rens ar­be­te varit in­riktat på is­la­mismen, efter­som den varit mest akut nu, men ock­så där­för att de na­zis­tiska morden och an­dra vålds­dåd på 1990-talet gjorde de flesta med­ve­tna om pro­blemet och ar­be­tet med att både in­for­mera om na­zismens van­fö­re­ställ­ningar och För­in­tel­sen och mot­verka na­zismen bland ung­domar är re­la­tivt ut­vecklat i kom­munerna lik­som ge­nom stif­tel­sen Expo.

Sam­ord­na­rens och kom­munernas ar­be­te har re­dan gett re­sul­tat i form av att många ung­domar hindrats från att åka till Sy­ri­en för att strida.

Ar­be­tet måste dock bli än mer ef­fek­tivt och med­ve­tet i alla kom­muner. Att sam­ord­na­ren får fort­sätta till 2018 är där­för bra. Den för­dömande at­ti­tyd mot vissa kom­muner som Mona Sahlin för­föll till är dock inte nå­gon fram­gångs­väg. Sam­ord­na­ren ska stödja ge­nom råd och sam­ord­ning, inte ge­nom att sätta sig till doms över kom­muner med olika för­ut­sätt­ningar.

Yngve Sunesson
Så här jobbar Norra Skåne med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.