Ta kon­troll över järn­vägs­kost­naderna

Opinion Om det visar sig att Ost­län­ken kostar orim­ligt myc­ket blir det spiken i kis­tan för resten av hög­has­tig­hets­ba­nan.
Opinion • Publicerad 4 augusti 2016 • Uppdaterad 25 november 2021

Bygg­kost­naden för Ost­län­ken, den första etappen av hög­has­tig­hets­ba­nan mel­lan Stock­holm och Mal­mö, skenar, en­ligt Tra­fik­verkets pro­gnoser. Från en bud­ge­terad kost­nad för ett år se­dan på 35 mil­jarder kro­nor är pro­gnosen nu uppe i 70 mil­jarder, en för­dubbling på bara ett år. Att det skulle handla om nor­mal in­fla­tions­upp­räk­ning, som pro­jekt­le­da­ren på Tra­fik­ver­ket hävdade i Ekot, är bara trams, efter­som in­fla­tionen de senaste åren varit nä­rmast obe­fint­lig.

Be­slu­tet om Ost­län­ken togs av Alliansregeringen 2012, men nu pro­te­sterar både Skåneriksdagsmannen Mats Persson (L) och Cen­terns tra­fik­po­li­ti­ker An­ders Åkesson mot kost­nads­ex­plo­sionen. ”En gök­unge i de stat­liga fi­nanserna”, talar Mats Persson om, och An­ders Åkesson kräver att rege­ringen skaffar sig kon­troll över kost­nads­ut­veck­lingen.

Re­dan ti­digare har hela snabb­tågs­pro­jektet ifrå­ga­satts ef­ter att de be­räknade kost­naderna skenat. Det gör det än vik­tigare att rege­ringen ser till att ta kom­man­dot och inte låta Tra­fik­ver­ket släppa iväg kost­naderna. Om det visar sig att Ost­län­ken kostar orim­ligt myc­ket blir det spiken i kis­tan för resten av hög­has­tig­hets­ba­nan.

Ut­byggd järn­vägs­ka­pa­ci­tet är en nöd­vän­dig­het, inte min­st på grund av be­hoven för gods­tra­fiken. Men då måste kost­naderna hållas un­der kon­troll, så att ut­bygg­naden blir eko­no­miskt möj­lig att ge­nom­fö­ra.

Yngve Sunesson
Så här jobbar Norra Skåne med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.