Bygg fler bo­städer

Le­da­re Många stu­denter kan tvingas tacka nej till stu­dier för att de inte hittar bo­stad. Nu måste bo­stads­mi­nis­ter Peter Eriksson agera snabbt.
Opinion • Publicerad 9 augusti 2016 • Uppdaterad 14 december 2021
Mil­jö­mi­nis­ter Peter Eriksson (MP). 		            Foto: TT
Mil­jö­mi­nis­ter Peter Eriksson (MP). Foto: TT

Just nu söker många stu­denter ef­ter en bo­stad på sin till­tänkta stu­die­ort el­ler i när­heten. Risken är gans­ka stor att stu­die­drömmarna grusas där­för att de inte hittar nå­gon bo­stad.

Det är inte bara stu­denter som har svårt att hitta nå­gon­stans att bo. Nu är det bo­stads­brist i de flesta kom­muner i landet, även i kom­muner som för inte så länge se­dan hade många tomma lä­gen­heter och som kan­ske till och med rivit bo­stads­hus.

Före som­maren av­bröts de par­la­men­ta­riska överläggningarna om bo­stads­po­li­tiken. Alliansen an­såg inte att rege­ringen hade nå­gra för­slag, rege­ringen be­klagade av­hoppet och tog fasta på nå­gra av al­li­ans­för­sla­gen och gjorde till sina, men det var för be­gränsade för­slag för att få igång bo­stads­byg­gan­det på all­var.

Sam­ti­digt som det är bo­stads­brist fort­sätter priserna på bo­städer att stiga snabbt. En li­ten svac­ka i pris­steg­ringarna märktes åt­min­sto­ne i stor­städerna i sam­band med att amor­te­rings­kravet in­fö­rdes, men den senaste sta­ti­stiken visar på fort­satt snabb pris­upp­gång på både vil­lor och bo­stads­rätter i större delen av landet.

Nye bo­stads­mi­nis­tern Peter Eriksson (MP) har hit­tills varit näst in­till helt tyst. Nu måste han börja agera.

Bristen på bygg­nads­ar­be­ta­re är ett hin­der. Ge­nom att snabb­ut­bilda ny­an­lända med nå­gon er­fa­ren­het av bygg­nads­verk­sam­het skulle en del av det pro­blemet lösas.

Fort­satta re­gel­för­enk­lingar är nöd­vän­diga. Att av­skaffa läns­sty­rel­sen som över­klag­nings­in­stans kan på­skynda pro­cessen i vissa fall men räc­ker inte.

För att öka rör­lig­heten på bo­stads­mark­naden be­höver re­a­vinst­skatten (flytt­skatten) sän­kas el­ler tas bort. Det kan fi­nan­sieras ge­nom hög­re fas­tig­hets­av­gift, vil­ket ock­så skulle kun­na dämpa pris­upp­gången. Ett skat­te­fritt bo­sparande skulle ge fler chans att bygga ett eget hus.

Kom­munerna måste ock­så bli snabbare med att ta fram nya planer och ställa hårdare krav på bygg­her­rar att snabbt komma igång med byg­gan­det.

Yng­ve Sunesson
Så här jobbar Norra Skåne med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.