Alla unga ska få jobb

Ledare Den snabba ökningen av antalet unga med förtidspension kan inte få fortsatta. Alla ska ha rätt till ett jobb.
Opinion • Publicerad 11 augusti 2016 • Uppdaterad 15 december 2021
Med vissa an­pass­ningar kan alla klara ett jobb.              Foto: TT
Med vissa an­pass­ningar kan alla klara ett jobb. Foto: TT

An­talet unga för­tids­pen­sio­nerade (ak­ti­vi­tets­er­sätt­ning är den of­fi­ci­ella termen) har på tio år ökat med över 50 pro­cent. Sam­ti­digt har an­talet över 30 år med för­tids­pen­sion (sjuk­er­sätt­ning) minskat med 38 pro­cent.

För den äld­re gruppen har allt­så Al­li­ans­re­ger­ingens åt­gärder fått ef­fekt. Ge­nom att sjuk­er­sätt­ningen ska om­prövas re­gel­bun­det för alla som inte har be­stå­en­de ska­dor som helt omöj­lig­gör att de ar­betar, har många kommit till­ba­ka till ar­bets­mark­naden. Nå­gon slent­ri­an­mäs­sig för­tids­pen­sio­nering för att ”hyfsa ar­bets­lös­hets­sta­ti­stiken” fö­re­kommer inte läng­re.

Men för unga med nå­gon form av funk­tions­ned­sätt­ning har ar­bets­mark­naden blivit mer pro­ble­ma­tisk. Det har gjort att För­säk­rings­kas­san låter fler unga få ak­ti­vi­tets­er­sätt­ning. Nu har 37 000 unga un­der 30 år det. Allt­fler be­viljas för­tids­pen­sion, ofta för psy­kiska be­svär.

Lik­som för äld­re finns det na­tur­ligt­vis ung­domar som har så svåra han­di­kapp att de ald­rig kommer att kun­na jobba. Men för många krävs ”bara” en an­passning av ar­bets­platsen el­ler ar­bets­upp­gifterna för att de ska kun­na fylla en roll på ar­bets­mark­naden.

Det är vik­tigt, inte i första hand för sam­häl­lets ekonomi utan för ung­domarnas själv­käns­la och till­hö­rig­het i sam­häl­let.

Oav­sett vad man tyc­ker om det in­ne­bär jobbet en vik­tig del av iden­ti­teten i det svenska sam­häl­let. Där­för det så vik­tigt även för unga med funk­tions­hin­der att få ett jobb, vid si­dan av att ekonomin för den som lever på ak­ti­vi­tets­er­sätt­ning är oer­hört svag.

För­säk­rings­kas­san och Ar­bets­för­med­lingen måste lik­som ar­bets­gi­va­re och fack­liga or­ga­ni­sa­tioner göra mer för att hjälpa unga med funk­tions­hin­der till nå­gon ar­bets­plats.

Det finns goda ex­em­pel på att det går. Nu gäller det att ta vara på des­sa olika er­fa­ren­heter, sprida dem och ut­nyttja dem – se var­je in­di­vids möj­lig­heter istäl­let för hin­der. Alla ska ha rätt till ett jobb.

Yng­ve Sunesson
Så här jobbar Norra Skåne med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.