Låt OS stanna i Aten

Krönika De första mo­derna spelen ge­nom­fö­rdes i Aten 1896. Spelen borde ha stannat i Grek­land.
Opinion • Publicerad 16 augusti 2016 • Uppdaterad 24 november 2021

Det är för ti­digt att sam­man­fatta de olym­piska spelen i Rio de Ja­nei­ro. Så här långt tyc­ker jag för egen del att det finns en del stora vin­na­re, till ex­em­pel Sa­rah Sjöström, Fi­jis rug­by­lag och id­rotten som så­dan.

För trots allt tal om sä­ker­het och do­pning så är det id­rot­ta­rna och de­ras pre­sta­tioner som har do­mi­ne­rat. Som all­tid finns det för var­je sports­lig vin­na­re ännu fler för­lo­ra­re.

Dess­utom är min egen natt­sömn en gi­ven för­lo­ra­re. Det kostar på att vara id­rotts­nörd när det mest spän­nan­de sker mel­lan tre och fem på natten. Även eko­no­miskt lär spelen sluta med en för­lust för Rio de Ja­nei­ro och för Bra­si­li­en.

Jag vet, det är oer­hört svårt att be­räkna de samhällsekonomiska ef­fekterna av den här typen av ar­ran­ge­mang. Alla tun­nel­ba­nor, vägar, ho­tell och för­stås alla id­rotts­an­lägg­ningar har ett liv ef­ter själva spelen.

Un­der många år för­sökte den olym­piska rö­rel­sen hålla spelen fria från kom­mer­si­ella in­tres­sen och avlönade id­rot­ta­re, men när Ave­ry Brundage läm­nade som spelens över­hu­vud släpptes pengarna in. OS i Los An­ge­les 1984 lär vara det första som ge­nom­fö­rdes utan di­rekta stat­liga stöd.

Det hjälper emel­ler­tid inte. Det kostar oer­hört myc­ket att vart an­nat år, då räknar jag med både som­mar- och vin­ter­spel, in­ve­stera i nya an­lägg­ningar och mo­der­ni­sera gam­la med det hu­vud­sak­liga mo­tivet att ha op­ti­mala för­ut­sätt­ningar un­der nå­gra in­ten­siva vec­kor. Trots kom­mer­si­ell upp­back­ning måste stater och städer stå som ga­ranter.

Jag kan be­gripa var­för id­rotts­mi­nis­ter Gabriel Wikström (S) och den svenska id­rotts­basen Björn Eriksson har re­so­nerat högt om att Sve­ri­ge borde an­mäla sitt in­tres­se. Sve­ri­ge har för­hål­lan­de­vis bra an­lägg­ningar, ett rikt fö­re­nings- och id­rotts­liv och jäm­fö­rt med an­dra hyf­sade eko­no­miska mus­kler. Till det ska läg­gas att det för fler­talet är po­li­tiskt opro­ble­ma­tiskt att resa till vårt land.

Men jag håller inte med dem och jag håller för öv­rigt inte med nå­gon mi­nis­ter el­ler id­rotts­bas som räc­ker upp handen för att få ar­ran­gera olym­piska spel. Det är helt en­kelt inte ra­tio­nellt att flytta runt den här typen av ar­ran­ge­mang.

De första mo­derna spelen ge­nom­fö­rdes i Aten 1896. Spelen borde ha stannat i Grek­land, och där­för borde va­let av per­ma­nent plats för som­mar­spelen vara gi­vet.

När det gäller vin­ter­spelen är det lite kne­pigare. De första vin­ter­spelen ge­nom­fö­rdes 1924 i Cha­mo­nix, och det låter väl som ett bra al­ter­na­tiv. Hur som helst, även om det skulle bli ett slitande och dragande för att få bli per­ma­nent ar­ran­gör, så blir det bara ett slitande och dragande en enda gång. Vi kommer att slippa de re­gel­bun­det åter­kom­man­de mer el­ler min­dre ojusta kam­panjerna för att få stå som värd.

Jag är inte dummare än att jag in­ser att det här för­sla­get är po­li­tiskt sten­dött. Just nu. Jag in­ser ock­så att turnerandet runt jord­klotet bi­drar till att öka in­tres­set och un­der­lättar spri­dan­det av lite udda sporter.

Om OS ge­nom­fö­rs på sam­ma plats var­je gång kommer lite av fa­sci­na­tionen för­svinna. Men det kommer fort­farande att finnas mil­jarder av nördar som likt mig bläddrar mel­lan ka­nalerna för att hinna upp­leva så myc­ket som möj­ligt och vi kommer att få upp­leva helt sa­go­lika pre­sta­tioner, utan att be­höva oroa oss för att ar­ran­gören går i kon­kurs.

Lars Stjern­kvist
Så här jobbar Norra Skåne med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.