Se över strejk­re­glerna

Le­da­re De rö­riga av­tals­för­hand­lingarna i våras mo­ti­verar ett re­jält grund­ar­be­te inom LO men ock­så en över­syn av kon­flikt­re­glerna.
Opinion • Publicerad 16 augusti 2016 • Uppdaterad 13 december 2021
An­ders Ferbe, fri­tän­ka­re inom LO. 		           Foto: TT
An­ders Ferbe, fri­tän­ka­re inom LO. Foto: TT

Inom kort ska LO för­söka enas om ge­men­samma av­tals­krav in­för näs­ta års av­tals­för­hand­lingar. Det blev ju i all­män­het bara ett­åriga av­tal i våras ef­ter en gans­ka stö­kig av­tals­rö­rel­se, där LO:s strä­van till sam­ord­ning sprack.

Spric­kan blev så djup att LO:s ord­fö­ran­de Karl-Pet­ter Thor­walds­son gjorde ett ge­men­samt ut­spel till­sam­mans med Svenskt När­ings­livs vd Ca­ro­la Lemne med en upp­ma­ning till de parter som då inte slutit av­tal, främst Bygg­nads, att följa in­du­strins ”mär­ke” på 2,2 pro­cent.

Bygg­nads och Må­la­rna hade ju varslat om strejk istäl­let för att följa LO:s lin­je. Även Fas­tig­hets och an­dra fack­för­bund som inte lyder un­der in­ter­na­tio­nell kon­kur­rens krävde mer än in­du­stri­facken fått. Men trycket från LO-le­dningen och öv­riga för­bund blev för hårt och de kröp till korset och slöt av­tal på mär­kes­nivå.

Den öp­pna kon­flikten inom LO skapade dock sår som inte är läkta. Bygg­nads pekas nu ut av många som pro­blem­barn. Ex­em­pel­vis kallade stats­sek­re­te­ra­re Ire­ne Wen­ne­mo, med för­flu­tet inom LO, i Al­me­da­len Bygg­nads för ”ett väl­digt ra­di­ka­li­serat för­bund”.

Me­talls ord­fö­ran­de An­ders Ferbe kommer inom LO att ta ini­tia­tiv till en ana­lys av den senaste av­tals­rö­rel­sen, med udden rik­tad mot Bygg­nads och de an­dra för­bun­den som spräckte enig­heten. Han varnar för att LO utan sam­ord­ningen ut­vecklas till ett nytt TCO, som inte har nå­gon roll i av­tals­för­hand­lingarna utan är bara en opi­ni­ons­bil­dan­de or­ga­ni­sa­tion.

Men mest kon­tro­ver­si­ellt är att Ferbe tar upp spel­re­glerna. I Dagens Industri pekar han på att ”de kon­flikt­re­gler vi har bygger på att parterna agerar an­svars­fullt” och att sym­pa­ti­åt­gärder inte ”över­ut­nyttjas”.

Det är en be­rät­ti­gad va­rning. Det har fö­re­kommit, inte bara på LO-håll, att sym­pa­ti­åt­gärder ut­lysts på av­tals­om­rå­den där det re­dan finns av­tal och där­med freds­plikt. Det ger an­led­ning att göra en över­syn av kon­flikt­re­glerna.

Yng­ve Sunesson
Så här jobbar Norra Skåne med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.