Kart­lägg he­ders­brott

Le­da­re An­nie Lööfs vik­tigaste för­slag i som­mar­talet var att till­sätta en he­ders­kom­mis­sion för att få bätt­re un­der­lag för åt­gärder mot fö­re­te­el­sen.
Opinion • Publicerad 25 augusti 2016 • Uppdaterad 13 december 2021
Annie Lööf höll sommartal. 			            Foto: TT
Annie Lööf höll sommartal. Foto: TT

När An­nie Lööf höll sitt som­mar­tal äg­nade hon sig åt trygg­het ur olika as­pekter. Det vik­tigaste ut­spelet gällde en kom­mis­sion om he­ders­våld, både för att kart­lägga hur om­fat­tan­de pro­blemet är och vad som kan göras för att på bästa sätt mot­verka fö­re­te­el­sen.

Det är ett vik­tigt för­slag. Se­dan morden på Fa­di­me och Pela, som gett namn åt en fö­re­ning som ar­betar mot he­ders­pro­ble­ma­tiken, har med­ve­ten­heten om att det är nå­got som finns i Sve­ri­ge ökat.

Där­emot är fort­farande kun­skapen om hur ut­brett pro­blemet är ofull­stän­dig, även om vissa kart­lägg­ningar som gjorts bland ung­domar pekar på att pro­blemet är alltför stort. Det kan handla om tio­tu­sen­tals ung­domar som be­gränsas i sina val av part­ner och flera tu­sen unga som oroas över att bli bort­gifta mot sin vilja. Det är na­tur­ligt­vis oac­cep­ta­belt.

Hur många som verk­li­gen blir bort­gifta och hur många som lever i iso­lering är där­emot inte känt. Där­för är så­väl en kom­mis­sion som för­sla­gen om straff­skärp­ningar, så att he­ders­re­la­te­rad brotts­lig­het ska be­dömas som all­var­ligare med hat­brott som pa­ral­lell, och sat­sningen på att ut­bilda per­so­nal inom rätts­vä­sendet i he­ders­pro­ble­ma­tiken vik­tiga. Alla be­höver mer kun­skap.

Det förs en in­flam­merad de­batt om he­ders­pro­ble­ma­tiken, ofta med över­drifter el­ler bort­för­klar­ingar. De­batten skulle kun­na föras på en sta­bilare grund ef­ter en se­riös kart­läggning som tar fram till­för­lit­lig sta­ti­stik och analyserar bak­grunden till he­ders­tän­kan­det.

I öv­rigt an­vände An­nie Lööf den breda pen­seln när hon an­knöt till trygg­het. Det handlade om för­ut­sätt­ningarna för unga att få jobb, bland an­nat ge­nom läg­re ar­bets­gi­var­av­gifter. Det handlade om att flic­kor och kvin­nor måste kun­na slippa sex­u­ella tra­kas­se­rier. Det handlade om att ta an­svar för mil­jön. Där finns ofta po­li­tiska mot­sätt­ningar, men he­ders­våld borde alla kun­na enas om att kart­lägga och be­kämpa.

Yngve Sunesson
Så här jobbar Norra Skåne med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.