Det lönar sig att larma och stå i

Opinion Ti­digare har det funnits en ten­dens att se lind­riga sex­u­ella tra­kas­se­rier som nå­got vissa får finna sig i.
Opinion • Publicerad 28 augusti 2016 • Uppdaterad 25 november 2021

Ef­ter en re­la­tivt lugn Mal­mö­fes­ti­val har po­lisen ändå fått in 16 an­mäl­ningar om sex­u­ella tra­kas­se­rier och ett våld­täkts­för­sök. Det är be­grip­ligt att de är för­sik­tiga med att uttala sig om an­mäl­nings­be­nä­gen­het vis­avi fre­kvens av över­grepp, efter­som för stort fo­kus på an­mäl­nings­be­nä­gen­het kan ses som att man non­cha­lerar pro­blemet, el­ler för­söka för­neka det­ta om det ökar.

Men an­mäl­nings­be­nä­gen­het är en fak­tor som bör dis­ku­teras. Ökar an­talet brott el­ler ökar ten­densen att an­mäla? Att veta vil­ket det rör sig om är grund­läg­gan­de för att för­stå om vissa typer av brott i prak­tiken ökar el­ler minskar. I fal­let med sex­u­ella tra­kas­se­rier på mu­sik­fes­ti­valer, som varit om­dis­ku­te­rat un­der det senaste året, är det näs­tan sä­kert så att an­mäl­nings­be­nä­gen­heten har ökat. Det be­höver dock inte in­ne­bära att an­talet över­grepp inte ock­så har ökat.

Om an­mäl­nings­be­nä­gen­heten har ökat är det po­si­tivt. Ti­digare har det funnits en ten­dens att se lind­riga sex­u­ella tra­kas­se­rier som nå­got vissa får finna sig i. Men det finns in­gen an­led­ning att ac­cep­tera det.

I fal­let med Mal­mö­fes­ti­va­len in­ne­bär upp­märk­sam­heten kring pro­blemet att po­lisen har lagt fo­kus på att upp­täcka och mot­verka tra­kas­se­rier och sex­brott. Det lönar sig allt­så att larma och stå i kring det­ta, även om de­batten kring fe­no­menet har lyft fram hur svårt det är att mot­verka tafsande och sex­u­ella tra­kas­se­rier i folk­sam­lingar. Svårt, men be­vis­li­gen inte omöj­ligt.

Ledar­re­dak­tionen
Så här jobbar Norra Skåne med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.