Bätt­re tider – för alla?

Ledare När alla spår fortsatt goda tider för Sverige bör regeringen inte blåsa på med budgetunderskott utan prioritera bättre.
Opinion • Publicerad 30 augusti 2016 • Uppdaterad 14 december 2021
Magdalena Andersson på Harpsund.		            Foto: TT
Magdalena Andersson på Harpsund. Foto: TT

Sve­ri­ge har den kan­ske starkaste eko­no­miska ut­vecklingen i Eu­ro­pa. Op­ti­mismen år ock­så stor in­för kommande år. Det gäller både rege­ringen, som för­ra vec­kan höll sin tra­di­tio­nella kräft­ski­va med bud­get­för­hand­lingar på Harp­sund, och Swedbank, som pre­sen­terade en kon­junk­tur­pro­gnos i går, och många an­dra be­dö­ma­re.

Även så­väl för­re fi­nans­mi­nis­tern An­ders Borg som vice pre­si­denten i Eu­ro­pe­iska in­ves­te­rings­banken Jan Vapaavuori (ti­digare finsk när­ings­mi­nis­ter) hade på Europaforum Häss­le­holm för­ra vec­kan mest po­si­tivt att säga om Sve­ri­ges ekonomi.

Sve­ri­ge är ett av gans­ka få länder som har åter­hämtat sig väl ef­ter fi­nans­krisen 2008-09. Fin­land har ex­em­pel­vis fort­farande en bra bit kvar, in­nan ekonomin har växt ifatt det tapp som fi­nans­krisen ledde till.

Ett pro­blem för många länder är att pro­duk­ti­vi­tets­ut­veck­lingen inte är lika snabb i dag som för nå­gra år se­dan. I Sve­ri­ge har det­ta kom­pen­serats av en snabbt ökande sys­sel­sättning. Så hög an­del av be­folkningen som nu har inte varit i sys­sel­sättning på 25 år, allt­så före 1990-talskrisen.

Så­väl rege­ringen som Swedbank tror på fort­satt hög eko­no­misk till­växt i Sve­ri­ge, om än inte på sam­ma nivå som 2016. För världen i öv­rigt finns det många osäkerheter – inte bara Brexiteffekterna och det ame­ri­kanska pre­si­dent­valet. Ki­nas till­växt väntas bromsas upp, och hur ex­em­pel­vis Ryss­land och Bra­si­li­en ut­vecklas är högst osä­kert.

Ändå kommer Sve­ri­ge att klara sig bra. Vapaavuori pekade på att Sve­ri­ge har de högsta in­ves­te­ringarna i EU och är bäst på att fi­nan­siera små­fö­re­tag med ka­pi­tal.

Ändå fort­sätter Mag­da­le­na Andersson att blå­sa på i ekonomin ge­nom bud­get­un­der­skott både 2017 och 2018. Rik­tade åt­gärder för att ge ar­be­te åt de grupper som till stor del står utan­för ar­bets­mark­naden – in­vand­ra­re och unga utan gym­na­sie­ut­bildade – be­hövs för att ge alla del av den goda eko­no­miska ut­vecklingen.

Yng­ve Sunesson
Så här jobbar Norra Skåne med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.