Inom stora delar av de grusade ytorna på den gamla bilskroten i Marklunda finn metallskrot och glaskross i den ytliga jorden. Att sanera marken skulle kosta flera miljoner. Foto: Marcus Karlsson / Arkivbild

Dödsboet fick rätt: saneringskravet hävs

Osby Kommunen krävde att dödsboet till ”Kalle i Marklunda” skulle sanera den gamla skrotfastigheten. Något som skulle kosta flera miljoner kronor.
Dödsboet överklagade beslutet och menade att kravet var för otydligt – något som länsstyrelsen höll med om.

Efter att ha bedrivit bilskrot på fastigheten sedan 1947 tvingades Karl Svensson, eller Kalle i Marklunda som han var mer känd som, att lägga ner sin verksamhet år 2004 på grund av miljöskäl. Sedan dess har försäljningen av marken diskuterats fram och tillbaka i över ett decennium. Försäljningar har varit nära, men då kommunen inte velat ha någon verksamhet som kan störa fastighetens grannar har man stoppat affärerna.

Under 2014 började kommunen istället att se över möjligheten att själva köpa marken och nyttja den till bostäder. Dödsboet föreslog en summa på
2 120 000 kronor, men innan affären genomfördes ville kommunen göra en markundersökning av platsen. Den undersökningen visade att inom nästan alla delar av det
62 000 kvadratmeter stora området där provtagning skett varit förorenade av i huvudsak metaller.
På de platser där bilar och annat avfall eldats är metallhalterna höga, medan de på vissa områden marginellt överskrider riktvärdet. Inom stora delar av de grusade ytorna återfanns även metallskrot och glaskross i den ytliga jorden.

Enligt den översiktliga uppskattningen av inspektörerna på plats skulle det kosta närmare fem miljoner kronor att sanera området. När dessa uppgifter hamnade på kommunens bord tappade man snart intresset för marken. I stälelt beslutade Tillsyns- och tillståndsnämnden att förelägga dödsboet efter Karl Svensson att utföra marksaneringen.
Dödsboet överklagade beslutet till länsstyrelsen. I sitt överklagande skrev de att det rådde oklarhet om vilken fastighet beslutet rörde.
När nämden sammaträdde i slutet av maj i år specifierade man därför området och slog återigen fast beslutet.

Nu har länsstyrelsen fattat ett beslut, och till Tillsyns- och tillståndsnämndens stora förvåning har de gått på dödsboets linje.
I sitt beslut skriver de att det visserligen inte råder någon tvekan om att fastigheten är kraftigt förorenad och att dödsboet är verksamhetsutövare. Vidare skriver de att det dessutom framgår med tydlighet vilken fastighet det gäller.
Däremot anser de att föreläggandet är otillräckligt preciserat när det kommer till vilka området som ska efterbehandlas. Länsstyrelsen förklarar att nämnden hänvisat till ett utdrag ur en rapport där en skiss över provtagningspunkterna markerats översiktligt och där inmätning av provpunkter gjorts. Av skälen för beslutet framgår att förorenignarnas utbredning i djupled inte är fullständigt utredd, men att massorna som behöver tas om hand om går ner till ungefär 1,5 meters djup. Någon närmare avgränsning i sidled har inte gjorts.
“Med hänsyn till att ytliga jordar inom nästa alla delar av området som undersökts är förorenade av i huvudsak metaller och att enbart ett mindre antal prover har tagits på den relativt stora fastigheten framstår det som mycket osäkert hur stora områden som behöver efterbehandlas”, skriver länsstyrelsen.
Tillsyns- och tillståndsnämndens ordförande Kurth Stenberg (S) berättar för tidningen att han tänker ta ärendet vidare, men i nuläget har nämnden inte fattat beslut om hur. Om man väljer att överklaga blir det ett ärende för Mark- och miljödomstolen i Växjö.

Senaste nytt omOsby

Dagens fråga

Gick din mello-favorit vidare till final?

Loading ... Loading ...