Överdrivna krav på läkares sjukintyg

För­säk­rings­kas­san har in­fö­rt ett nytt ar­bets­sätt som ökar ar­be­tet för lä­ka­rna och som in­ne­bär att fler får sin sjuk­er­sätt­ning in­dragen. Båda kon­se­kvenserna måste ifrå­ga­sättas.
Mo­tivet för de ändrade ru­tinerna är av allt att döma rege­ringens krav på att kost­naderna för sjuk­skriv­ningar inte ska fort­sätta öka, trots att rege­ringens egna för­änd­ringar i sy­stemen driver upp kost­naderna. Men att sjuka drabbas av ad­mi­nist­ra­tiva ofullkomligheter på myn­dig­heten är oac­cep­ta­belt.
Det är ock­så ett slö­se­ri med lä­kar­tid att ändra kraven på sjuk­in­tygen så att det blivit nä­rmast ru­tin att kräva kom­plet­terande upp­gifter. Att lä­ka­rna hamnar i dis­kus­sioner med För­säk­rings­kas­san leder knappast till att pa­ti­entens re­ha­bi­li­tering un­der­lättas, en­ligt kri­tiska lä­ka­re. Inte hel­ler gynnas läkeprocessen om den sjuk­skri­vne oroas över att inte klara för­sörjningen, när sjuk­er­sätt­ningen kan dras in i av­vak­tan på att För­säk­rings­kas­sans tjäns­te­män ska bli klara med sina be­döm­ningar.
De nya ru­tinerna verkar ha gett för rege­ringen av­sedd ef­fekt. En­ligt Ekot har 14 000 per­soner fått sjuk­pen­ningen in­dragen un­der årets första nio må­nader, i jäm­fö­rel­se med 6 750 per­soner un­der sam­ma pe­ri­od i fjol. Det är allt­så mer än en för­dubbling.
Själv­fal­let ska bara sjuka per­soner få sjuk­er­sätt­ning. Det finns vissa lä­ka­re som är ge­ne­rösa med sjuk­in­tyg, men de borde även För­säk­rings­kas­san gans­ka snabbt mär­ka och kun­na kon­cen­trera ifrå­ga­sät­tan­det på de­ras verk­sam­het.
Sam­ti­digt måste sjuk­för­säkringen fun­gera på ett sätt som gör att för­säk­rings­ta­ga­rna kan ha för­troende för att de får er­sättning när de blir sjuka. En en­sam­stå­en­de låg­av­lö­nad kan få sin ekonomi raserad om sjuk­er­sätt­ningen dras in i av­vak­tan på be­dömning, även om den ut­be­talas senare.
För­säk­rings­kas­san bör där­för för­bättra sina ru­tiner, inte höja kraven omo­ti­ve­rat mot lä­ka­re och sjuka.

Dagens fråga

Gick din mello-favorit vidare till final?

Loading ... Loading ...