Förorenat sågverk blir fråga för domstol

Hökön Under 70-talet hanterade sågverket i Hökön mycket farliga kemikalier på ett sätt som troligtvis förorenade marken. Därför finns det skäl att kräva att företaget i dag bekostar en markundersökning, menar kommunen.
Men det dåvarande bolaget har gått i konkurs och de nya ägarna anser sig inte ha råd.
Nu blir frågan om det misstänkt förorenade sågverket ett fall för domstolen.

På den berörda fastigheten i Hökön har det bedrivits sågverksamhet sedan 1947.
Verksamheten har mellan åren 1965 och 1989 innefattat träskyddsbehandling med doppning. Det finns även uppgifter om att spill från denna behandling har skett i stor omfattning på 70-talet och att föroreningarna sedan lämnats kvar i marken.
Fastigheten har vid länsstyrelsens inventering av förorenade områden bedömts vara av riskklass 2, vilket innebär “stor risk för människa och miljö”. Bland annat på grund av närheten till ett vattenskyddsområde och att de kemikalier som hanterats i verksamheten har “mycket hög farlighet”.
Därför beslutade tillsyns- och tillståndsnämnden i april 2016 att förelägga sågverket att utföra markprovtagning på fastigheten samt utifrån resultatet av denna göra en riskbedömning med åtgärdsförslag.

Möckeln Wood, som är det bolag som driver sågverket, ville dock inte betala för markundersökningen och överklagade därför ärendet vidare till länsstyrelsen. För det första, menar de, har det förflutit så lång tid sedan träskyddsbehandlingen bedrevs att det inte längre är nödvändigt med någon undersökning. För det andra har Möckeln Wood bara bedrivit sågverket sedan 1989. När de köpte anläggningen åtog sig säljaren att sanera och bortforsla doppningskaren och under de 27 år som gått sedan dess har ingen doppningsverksamhet bedrivits på fastigheten.

Det sistnämnda ifrågasätter inte länsstyrelsen. De menar dock att bolaget har övertagit en verksamhet som bedrivit sågverk i vilken denna behandling ingick.
Att de sedan har fortsatt att driva sågverksverksamheten innebär även att de tagit över de skyldigheter som tidigare verksamhetsutövare haft.
Till länsstyrelsen yrkade bolaget att helt slippa betala markprovtagningen eller åtminstone få sista datum för att genomföra den framflyttat till 2021.
Något länsstyrelsen inte gick med på.

Bolaget överklagade då ärendet vidare till Mark- och miljödomstolen. I sitt överklagande skriver Möckeln Wood att lönsamheten för sydsvensk träindustri under flera år varit mycket svag och så även för dem. ”Dock anser vi som ägare till verksamheten att trenden brutits åt det positiva hållet [ …] som möjliggör att vi om vi ges mer tid kommer att kunna utföra aktuell markundersökning”, skriver de. Dock inte inom de åtta månader som länsstyrelsen beslutat, utan först år 2021.

Vidare upprepar bolaget att ingen virkesdoppning skett på fastigheten under deras totala verksamhetstid “och att avvakta ytterligare fyra år torde inte försämra miljön nämnvärt” och de fortsätter med att konstatera att ”en markundersökningskostnad på 100 000- 150 000 kronor blir i nuläget ett tungt åtagande för en verksamhet som behöver allt tillgängligt rörelsekapital för att utvecklas”.
Tidningen har sökt Möckeln Wood för en kommentar, dock utan framgång.

Senaste nytt omOsby

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Har du klimatångest?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar