Stoppa inte pri­vat­ vård

Ledare Ilmar Reepalus förslag om vinstförbud skulle i praktiken innebära förbud mot privat företagande i välfärdssektorn. Det måste stoppas.
Opinion • Publicerad 6 februari 2017 • Uppdaterad 13 december 2021
Pri­vat el­ler of­fent­lig vård? 			            Foto: TT
Pri­vat el­ler of­fent­lig vård? Foto: TT

Il­mar Ree­pa­lus ut­redning om vinster i fö­re­tag inom sek­torerna vård, skola och om­sorg skulle in­ne­bära att de flesta fö­re­tagen skulle tvingas slå igen. Där­med är hans ru­brik på ut­red­nings­be­tän­kan­det, Or­dning och reda i väl­färden, helt fel. Re­sul­tatet skulle bli oord­ning, nä­rmast kaos, ge­nom att så många vård­cen­traler, sko­lor och äld­re­bo­en­den skulle tvingas stänga där­för att deras ekonomi skulle strypas.

Nä­rmare hälften av landets vård­cen­traler är pri­vat­ägda. Det är en själv­klar­het att om de flesta av des­sa skulle stänga skulle de kvar­va­ran­de, lands­tings- och re­gi­on­dri­vna, bli all­de­les över­be­lastade, även om en del skulle tas över av det of­fent­liga och kun­na drivas vidare. Det skulle ock­så be­tyda att val­fri­heten för­svinner.

De flesta av de pri­vata fö­re­tagen är små, lo­kala fö­re­tag långt från bilden som väns­ter­de­bat­törer lan­serat om spe­ku­la­tions­bo­lag med bas i nå­got skat­te­pa­ra­dis.

Reepalu har i sina för­sök att hitta sätt att be­gränsa vinsterna kon­stru­e­rat ett sy­stem som gör att des­sa tjäns­te­fö­re­tag med of­tast små fasta till­gångar, främst be­ro­en­de av kom­pe­tent per­so­nal, skulle drabbas oer­hört hårt. En vinst som jäm­fö­rs med ”det ope­ra­tiva ka­pi­talet” i des­sa fö­re­tag in­ne­bär i prak­tiken att in­gen vinst alls blir tillå­ten.

Till och med Ree­pa­lus egna ex­perter som hjälpt till att ta fram un­der­laget för be­räk­ningarna har pro­te­sterat mot Ree­pa­lus för­slag. Fors­ka­ren Jo­a­chim Landström an­ser ex­em­pel­vis att för­sla­get i prak­tiken in­ne­bär ”ett för­bud mot pri­vat fö­re­tagande i väl­färds­sek­torn”.

Där­för måste nu alla som in­ser pro­blemet pro­te­stera. Mot den bak­grunden är det märk­ligt att Re­gi­on Skånes po­li­tiska le­dning med Hen­rik Frit­zon (S) i spetsen vägrat att lämna in ett re­miss­ytt­ran­de. För­hopp­nings­vis kan Skåne­al­li­ansen tvinga fram ett så­dant på ons­dagens re­gi­on­sty­rel­se­mö­te.

Vinst­för­bud är fel. Där­emot ska kva­li­tets­kraven ut­vecklas för all väl­färds­verk­sam­het.

Yng­ve Sunesson
Så här jobbar Norra Skåne med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.