Miss­tänk­lig­görande av hela folk­grupper helt fel

Opinion Där­för för­tjänar po­lisen inte be­röm. Han har gått över den mo­ra­liska gränsen.
Opinion • Publicerad 8 februari 2017 • Uppdaterad 25 november 2021

En po­lis med chefs­tjänst i Örebro har blivit ”stjär­na” i so­ci­ala me­di­er. I ett in­lägg på sitt pri­vata Face­book­kon­to där be­skrev han sitt jobb som att i stort sett en­bart jaga kri­mi­nella in­vand­ra­re. Med för­namn re­do­visade han olika fall där miss­tänkta pekades ut.

Nu har åkla­ga­re in­lett en för­un­der­sökning mot po­lis­chefen för hets mot folk­grupp (jag skriver inte ut namnet på honom efter­som han är miss­tänkt). Åter­står att se om han gått över den ju­ri­diska gränsen.

Att han agerat olämp­ligt som po­lis är där­emot själv­klart, även om han fått myc­ket stöd i so­ci­ala me­di­er för att ”tala klar­språk”. Han hyllas som ”san­nings­sä­ga­re” och ”vis­sel­blå­sa­re”, trots att han inte av­slöjar mer än vad som re­dan är känt, ge­nom fors­kning.

Visst är ut­ländska med­bor­ga­re över­re­pre­sen­te­rade på fäng­el­serna och bland dömda. Men det är ock­så an­dra grupper, ex­em­pel­vis ung­domar, so­ci­al­bi­drags­ta­ga­re och – inte min­st – män. Säl­lan skuld­be­läggs en hel grupp av den or­saken.

Rensar man sta­ti­stiken för att ex­em­pel­vis so­ci­alt ut­satta ock­så är över­re­pre­sen­te­rade som brotts­lingar för­svinner i stort sett hela skill­naden mel­lan svenskar och ut­ländska med­bor­ga­re (var­av många inte är in­vand­ra­re utan brotts­lingar som åker till ett grann­land för sin kri­mi­na­li­tet).

Det är oför­svar­ligt att peka ut hela grupper som brotts­lingar lik­som att peka ut miss­tänkta in­nan dom fallit. Där­för för­tjänar po­lisen inte be­röm. Han har gått över den mo­ra­liska gränsen.

Yng­ve Sunesson

Yngve Sunesson
Så här jobbar Norra Skåne med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.