Lyssna på OECD

Ledare Sverige får beröm av OECD för den ekonomiska utvecklingen. De råd som ges får finansminister Magdalena Andersson gärna följa.
Opinion • Publicerad 9 februari 2017 • Uppdaterad 13 december 2021
OECD:s Angel Gurría och Magdalena Andersson.          Foto: TT
OECD:s Angel Gurría och Magdalena Andersson. Foto: TT

Den eko­no­miska sam­ar­bets­or­ga­ni­sa­tionen OECD granskar re­gel­bun­det alla med­lems­ländernas eko­no­miska ut­veckling och ger re­kom­men­da­tioner om vad landet bör göra för att få en bätt­re eko­no­misk ut­veckling.

Sve­ri­ge fick i går mest be­röm. Svensk ekonomi går bra, med en sta­bil skat­te­bas och starka fi­nanser i kom­bi­na­tion med ett kon­kur­rens­kraf­tigt och mång­fa­cet­te­rat när­ings­liv, sam­man­fattar OECD – långt från Ste­fan Löfvens bud­skap före va­let om ett Sve­ri­ge som håller på att gå sön­der el­ler dys­to­pier nu om hur uselt allt fun­gerar. Dess­utom är pro­duk­ti­vi­tets­ut­veck­lingen hög.

Men visst finns det pro­blem även i Sve­ri­ge. De frå­gor OECD pekar på som vik­tiga att ta tag i är väl kända i den po­li­tiska de­batten.

Ar­bets­lös­heten lär inte sjunka myc­ket mer. Trös­klarna in på ar­bets­mark­naden be­skrivs som för höga och bo­stads­mark­naden be­höver re­for­meras. Båda frå­gorna är kända strids­frå­gor.

Där­emot pekar OECD på en fråga som in­get par­ti driver. Er­sätt­ningarna inom so­ci­al­för­säk­ringarna borde höjas, för att de eko­no­miska klyf­torna inte ska vara så stora. De har växt de senaste åren, mer än i de flesta an­dra in­du­stri­länder, även om klyf­torna fort­farande är min­dre i Sve­ri­ge än i de flesta länder.

Att er­sätt­ningar och bi­drag är så låga att de inte av­håller nå­gon från att ta jobb, om chansen dyker upp, påpekade ock­så SNS Kon­junk­tur­råd i sin rap­port här­om vec­kan. De po­li­ti­ker som vill sän­ka bi­dragen yt­ter­ligare är allt­så fel ute.

Där­emot borde fi­nans­mi­nis­ter Mag­da­le­na Andersson lyssna på råden om att göra det lättare för flyk­ting­in­vand­ra­rna att komma in på ar­bets­mark­naden lik­som att re­for­mera bo­stads­mark­naden. In­vandringen kan bli ett eko­no­miskt lyft för Sve­ri­ge om in­teg­ra­tionen fun­gerar bätt­re, anser OECD, lik­som många an­dra eko­nomer.

Men det krävs allt­så en ef­fek­tivare po­li­tik för att nå dit. Och tro­li­gen breda po­li­tiska upp­gö­rel­ser.

Yng­ve Sunesson
Så här jobbar Norra Skåne med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.