GDPR Illustration

Ta del av vår integritetspolicy

Med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) har vi uppdaterat vår integritetspolicy så att det framgår vilka uppgifter vi samlar in från dig – och vad vi använder dem till. När du besöker våra webbplatser och appar samlar vi in uppgifter från dig för att förbättra din användarupplevelse. Det inkluderar även vilka annonser vi visar för dig.

Mo­di­fiera ”mär­ket”

Ledare Industrins ”märke” får svårt att hålla, om inte även hemmamarknadssektorerna får påverka löneutvecklingen.
Opinion • Publicerad 15 februari 2017 • Uppdaterad 14 december 2021
Arbetsmarknadsekonomen Lars Calmfors. Foto: TT
Arbetsmarknadsekonomen Lars Calmfors. Foto: TT

Bristen på ar­bets­kraft både inom den of­fent­liga sek­torn och i pri­vata tjänster gör att in­du­strins ”mär­ke” i lö­ne­för­hand­lingarna ris­kerar att kol­lapsa. Det är slut­satsen hos Ar­bets­mark­nads­eko­no­miska rådet (AER) med Lars Calm­fors som ord­fö­ran­de. Rådets tankar för­tjänar att dis­ku­teras på all­var av ar­bets­mark­nadens parter.

Att ex­port­in­du­strin är norm­gi­van­de för lö­ne­ök­ningarna på hela den svenska ar­bets­mark­naden har fun­gerat bra i ett par de­cen­ni­er. För­ra året för­sökte en del in­du­stri­sek­torer som lever i en mer skyddad till­va­ro, utan nämn­värd in­ter­na­tio­nell kon­kur­rens, att ge­nom egna ag­gres­siva krav få ut lite mer men de tvingades ”krypa till korset” och ac­cep­tera i stort sett sam­ma lö­ne­ök­ningar som öv­riga.

Un­der­skö­ters­korna inom Kom­mu­nal fick ett fri­brev från LO och kun­de där­för få nå­gra hund­ra­lappar ex­tra. Lä­ra­rna har fått ex­tra på­slag från staten, vil­ket lett till kon­flikter inom lä­rar­kol­lek­tivet efter­som bara un­ge­fär en tred­je­del av alla fått del av statens ge­ne­ro­si­tet.

På senare år har dock brist på ar­bets­kraft inom vissa sek­torer blivit ett växande pro­blem. Det är inte bara lä­ra­rna som är miss­nöjda med sitt lö­ne­lä­ge. På många håll har sjuk­skö­ters­kor, barn­mor­skor, so­ci­al­sek­re­te­ra­re och an­dra hotat med – och ibland ock­så ge­nom­fö­rt – mass­upp­säg­ningar i pro­test mot lö­ne­lä­ge och ar­bets­vill­kor i öv­rigt.

Calm­fors och AER re­kom­men­derar att lönebildningsprinciperna med att ex­port­in­du­strin sätter ett mär­ke mo­di­fieras så att åt­min­sto­ne den ex­port­be­ro­en­de tjäns­te­sek­torn ock­så vägs in. Men det räc­ker san­no­likt inte. Även hem­ma­mark­nadens ut­veckling borde vägas in, an­ser Calm­fors, efter­som den­na san­no­likt växer mer än in­du­strin de nä­rmaste åren.

Men fram­för­allt måste de struk­tu­rellt fel­avlönade, främst många yr­ken i of­fent­lig sek­tor, få höja sitt re­la­tiva lö­ne­lä­ge. An­nars är risken stor att ”mär­ket” kol­lapsar och det blir kao­tiskt i lö­ne­för­hand­lingarna.

Yng­ve Sunesson
Så här jobbar Norra Skåne med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.